باز کردن منو اصلی

Torre del silencio, Yazd, Irán, 2016-09-21, DD 65.jpg

نگاره‌ای از برج خاموشان در شهر یزد.
دَخمه یا برج خاموشان مکانی است که در گذشته، زرتشتیان مردار آدمیان را بنا بر عقایدشان در آن می‌گذاردند تا گوشت مردار توسط درندگان و مردارخواران خورده شود.
عکاس: دیگو دِلسو