باز کردن منو اصلی

White peach and cross section edit.jpg

هلو، میوه آبداری است که دارای یک هسته سخت، گوشت زرد، یا نسبتاً سفید و پوستی مخملی می‌باشد.
عکاس: Fir0002