باز کردن منو اصلی

Muskellunge USFWS.jpg

اردک‌ماهی زشت با (نام علمی: Esox masquinongy)، از ماهیان بومی آب‌شیرین آمریکای شمالی است.
این ماهی از سرده اردک‌ماهی است و از نمادهای ایالت ویسکانسین محسوب می‌شود.
نقاش: Timothy Knepp