الگو:نسخه محلی حفظ شود

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]


Usageویرایش

{{Keep local}} will give the default request to keep the local file:

If the file is on Commons under a different name, you can add {{Keep local|PAGENAME ON COMMONS}}, where PAGENAME ON COMMONS is the name of the page on Commons of the duplicate file.

If you want to add why this file should not be deleted, you can write {{Keep local|SOMEPAGENAME|reason=add your reason here}}, though this is not required.

This template categorized into.

Parametersویرایش

این مستندات الگوداده برای این الگو است که توسط ویرایشگر دیداری و ابزارهای دیگر استفاده می‌شود.

گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده برای نسخه محلی حفظ شود

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Name on commons1

The pagename of this file on commons, if different from here

ناشناختهاختیاری
reasonreason

Why we want to keep a local copy

رشتهپیشنهادشده


See alsoویرایش