الگو:وضعیت ویکی‌پروژه/آزمایشی

آزمودن الگوی اصلیویرایش

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه فعال، غیرفعال، نیمه‌فعال و تمام‌شده

{{وضعیت ویکی‌پروژه}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|غیرفعال}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نیمه‌فعال}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|تمام‌شده}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه نیمه‌فعال همراه پارامتر «مادر»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نیمه‌فعال|مادر=مادر}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه فعال همراه پارامتر «نوع پروژه»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نوع پروژه=موضوعی|موضوع=آزمایش}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نوع پروژه=موضوعی|موضوع=آزمایش|نیروی کار=بله}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نوع پروژه=فرایندی}}

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نوع پروژه=فرایندی|نیروی کار=بله}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه فعال همراه پارامتر «میانبر»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|میانبر۱=وپ:آزم}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه تمام‌شده همراه پارامتر «ادغام‌شده با»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|تمام‌شده|ادغام‌شده با=پدر}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه نیمه‌فعال همراه پارامتر «تاریخ»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نیمه‌فعال|تاریخ=۲۷ مه ۲۰۱۴}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه نیمه‌فعال همراه پارامتر «یادداشت»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نیمه‌فعال|یادداشت=متن آزمایشی است}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه نیمه‌فعال همراه پارامتر «درگاه»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|نیمه‌فعال|درگاه=آزمایش}}

آزمودن الگوی ویکی‌پروژه غیرفعال همراه پارامتر «وپ و نوع»

{{وضعیت ویکی‌پروژه|غیرفعال|وپ=بله|نوع=تحصیل}}