الگو:ویرایش کاملاً حفاظت‌شده/توضیحات

استفادهویرایش

درخواست
{{ویرایش کاملاً حفاظت‌شده}}
ارائه صفحه‌های مشخص برای ویرایش
{{ویرایش کاملاً حفاظت‌شده|صفحه نخست برای ویرایش|صفحه دوم برای ویرایش|...}}
غیرفعال‌کردن درخواست
{{ویرایش کاملاً حفاظت‌شده}}
همه پارامترها
{{ویرایش کاملاً حفاظت‌شده|صفحه نخست برای ویرایش|صفحه دوم برای ویرایش|صفحه سوم برای ویرایش|...|پاسخ‌داده‌شده=|demo=}}

پاسخ به درخواست‌هاویرایش

همچنین ببینیدویرایش