الگو:چندستونه/توضیحات

استفادهویرایش

 • |ستون‌ها= تعداد ستون‌ها را مشخص می‌کند. پیش‌فرض آن ص است.
 • |پهنا= پهنای هر ستون را مشخص می‌کند و بر اساس آن و پهنای صفحهٔ نمایش کاربر، تعداد ستون‌ها را مشخص می‌کند، این پارامتر بر پارامتر قبلی (|ستون‌ها=) غلبه دارد.
 • |خط‌کشی= اگر مقدار آن «بله» باشد، در کنار ستون‌های یک خط عمودی رسم می‌کند.
 • |کوچک= اگر مقدار آن «بله» باشد، متن را با قلم کوچکتری نمایش می‌دهد (۹۰٪ اندازهٔ متن اصلی)
 • |سبک= برای واردکردن سبک‌های سفارشی سی‌اس‌اس (style).

نمونهویرایش

{{چندستونه|خط‌کشی=بله}}
* آ
* ب
* پ
* ت
* ث
* ج
* چ
* ح
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • آ
 • ب
 • پ
 • ت
 • ث
 • ج
 • چ
 • ح
{{چندستونه}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{چندستونه|۴}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{چندستونه||10em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{چندستونه|rules=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{چندستونه|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{پایان چندستونه}}
می‌دهد
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

داده‌های الگوویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده چندستونه

Breaks a list into columns. It automatically breaks each column to an equal space, so you do not manually have to find the half way point on two columns. The list is closed with {{div col end}}.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
colscols 1

Specifies the number of columns.

پیش‌فرض
2
رشتهاختیاری
colwidthcolwidth 2

Specifies the width of columns, and determines dynamically the number of columns based on screen width; more columns will be shown on wider displays. This overrides the 'cols' setting.

رشتهاختیاری
rulesrules

Produces vertical rules between the columns if set to yes.

رشتهاختیاری
gapgap

Specifies the space between the content of adjacent columns.

رشتهاختیاری
stylestyle

Specifies any custom styling.

رشتهاختیاری

رده‌های ردیابیویرایش

الگوهای وابستهویرایش