الگو:کاربر تحصیلات

تحصیلات این کاربر خواهان اجباری شدن و رایگان شدن تحصیلات برای تمامی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی است.