الگو:کدام؟

[کدام؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش


بدون توصیف.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

مقدار خودکار
{{subst:DATE}}
تاریخپیشنهادشده
linklink

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

مقدار خودکار
ناشناختهاختیاری