[کدام؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش


بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

مقدار خودکار
{{subst:DATE}}
تاریخپیشنهادشده
linklink

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

مقدار خودکار
ناشناختهاختیاری