الگو:گسترش بخش/توضیحات

استفادهویرایش

این الگو را در ابتدای هر بخشی از نوشتار (زیر عنوان بخش) که نیازمند گسترش است قرار دهید.

نمونه‌هاویرایش