الگو:BirdLife

راهنمای BirdLife برای {{{2}}}

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

The template is for making external links to the BirdLife Data Zone species pages.

قالبویرایش

همه پارامترها ضروری هستند.

{{BirdLife|BirdLife sisRecID|free text}}

The BirdLife sisRecID can be found in the URL of the search results for that species.

مثالویرایش

*{{BirdLife|22708958|Turdus merula}}

به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

توجهویرایش

In 2014, BirdLife changed their unique identifier scheme to harmonize with the IUCN identifiers. Internally, this new identifier is referred to as the sisRecID.

New urls are in the format of this example: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22708958

Old urls, which still work for many (but not all) species, are in this format: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=7116.

This template requires the use of the number from the NEW style url.

الگوهای وابستهویرایش

{{#ifeq:BirdLife|sandbox | |