الگو:سرساز رده زادگان در سال

(تغییرمسیر از الگو:Birth year category header)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

{{سرساز رده زادگان در سال}}

به هیچ پارامتری نیاز نیست.