توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
شیوه یادکرد ۱ templates
{{Cite arXiv}}آرکایو (بایگانی نوشتارهای علمی) preprint
{{Cite AV media}}audio and visual
{{Cite AV media notes}}audio and visual liner notes
{{Cite book}}books
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite DVD notes}}DVD liner notes
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or television episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}magazines, journals, academic papers
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Cite press release}}press releases
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources
 • این الگو برای یادکرد و ارجاع به مقالات منتشرشده در مجلات و خبرنامه‌هاست. برای مقالات منتشرشده در ژورنال‌های علمی و دانشگاهی، از {{cite journal}} استفاده کنید

استفاده ویرایش

 • یک نسخهٔ خالی از الگو را در صفحهٔ مورد نظرتان کپی کنید. نام تمام پارامترها باید با حروف کوچک انگلیسی آغاز شود. بین هر پارامتر، از "|" استفاده کنید (خط عمودی). برای جلوگیری از به‌هم‌ریختگی در پنجره ویرایش، پارامترهای استفاده‌نشده را حذف کنید. برخی از نمونه‌ها ممکن است شامل تاریخ فعلی باشد. اگر تاریخ فعلی صحیح نیست، حافظهٔ نهان صفحه را پاک کنید.


برای ارجاع به مقاله‌ای از یک مجله که نام نویسنده مشخص است و باید ذکر شود.

{{cite magazine |last= |first= |date= |title= |url= |magazine= |location= |publisher= |access-date=}}

برای ارجاع به مقاله‌ای از مجله که نام نویسنده آن مشخص نیست.

{{cite magazine |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title= |url= |magazine= |location= |publisher= |date= |access-date=}}

برای ارجاع به مقاله‌ای آنلاین از یک مجله که بایگانی شده است.

{{cite magazine |last= |first= |date= |title= |url= |url-status= |magazine= |location= |publisher= |archive-url= |archive-date= |access-date=}}

برای ارجاع به مقاله‌ای از یک مجله غیر انگلیسی‌زبان.

{{cite magazine |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |magazine= |location= |publisher= |access-date=}}

برای ارجاع به یک مقاله بایگانی‌شده به زبان غیرانگلیسی که دارای دو نویسنده است و به صورت PDF در یک سرویس تجمیع اطلاعات که نیاز به حق اشتراک یا آبونمان است، بازنشر شده‌است.

{{cite magazine |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |url-status= |format= |language= |magazine= |location= |publisher= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |quote=}}

|}

Full parameter set in horizontal format
{{cite magazine |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-style= |date= |year= |orig-date= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |others= |title= |script-title= |trans-title= |url= |url-access= |url-status= |format= |department= |magazine= |type= |series= |language= |edition= |location= |publisher= |publication-date= |volume= |issue= |page= |pages= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |registration= |quote= |postscript= |ref=}}
Most commonly used parameters in vertical format
برای ارجاع به مقاله‌ای از یک مجله که نام نویسنده مشخص است و باید ذکر شود.
{{cite magazine
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| url     = 
| magazine  = 
| location  = 
| publisher  = 
| access-date =
}}
برای ارجاع به مقاله‌ای از مجله که نام نویسنده آن مشخص نیست.
{{cite magazine
| author   = <!--Staff writer(s); no by-line.--> 
| title    = 
| url     = 
| magazine  = 
| location  = 
| publisher  = 
| date    = 
| access-date = 
}}
برای ارجاع به مقاله‌ای آنلاین از یک مجله که بایگانی شده است.
{{cite magazine
| last     = 
| first    = 
| date     = 
| title    = 
| url     = 
| url-status  = 
| magazine   = 
| location   = 
| publisher  = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
}}
برای ارجاع به مقاله‌ای از یک مجله غیر انگلیسی‌زبان.
{{cite magazine
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language  = 
| magazine  = 
| location  = 
| publisher  = 
| access-date = 
}}
برای ارجاع به یک مقاله بایگانی‌شده به زبان غیرانگلیسی که دارای دو نویسنده است و به صورت PDF در یک سرویس تجمیع اطلاعات که نیاز به حق اشتراک یا آبونمان است، بازنشر شده‌است.
{{cite magazine
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| url-status  = 
| format    = 
| language   = 
| magazine   = 
| location   = 
| publisher  = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
| via     = 
| quote    = 
}}
Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite magazine
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| name-list-style    =
| date         = 
| year         = 
| orig-date       = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| others        = 
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| url-access      = 
| url-status      = 
| format        = 
| department      = 
| magazine       = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-date   = 
| volume        = 
| issue         = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| no-pp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| osti         = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archive-url      = 
| archive-date     = 
| access-date      = 
| via          = 
| registration     = 
| quote         = 
| postscript      = 
| ref          =
}}
 
 
 last1
 
 last1
 last2
 
 last2
 last3
 
 last3
 last4
 
 last4
 last5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 editor1-last
 editor2-last
 
 editor2-last
 editor3-last
 
 editor3-last
 editor4-last
 
 editor4-last
 editor5-last
 
 
 
 
 
 title or script-title
 title or script-title
 archive-url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 url
 archive-url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.

پارامترها ویرایش

Syntax ویرایش

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

COinS ویرایش

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing نرم‌افزار مدیریت مرجع to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

 • Use |date=27 September 2007 not |date=27 September 2007 (print version 25 September)

Use of templates within the citation template, is generally discouraged as many of these templates will add a lot of extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

Deprecated ویرایش

The following parameters are deprecated and will no longer work. Their use will place the page into Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters:

 • access-date · accessday · accessdaymonth · accessed · accessmonth · accessmonthday · accessyear: Use accessdate to include the full date of access.
 • day: Use date to include the day, month and year.
 • dateformat · doilabel: These parameters are no longer supported.

Description ویرایش

نویسندگان ویرایش

 • last: Surname of author. Do not wikilink—use authorlink instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use last to include the same format as the source. Aliases: last1, author, authors, author1.
  • first: Given or first names of author, including title(s); for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use authorlink instead. Aliases: first1.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through last9, first9 for up to nine authors. By default, if nine authors are defined, then only eight will show and "et al." will show in place of the last author. See the display parameters to change. Aliases: author1 through author9.
 • authorlink: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: authorlink1, author-link, author1-link, author1link.
 • OR: for multiple authors, use authorlink1 through authorlink9. Aliases: author1-link through author9-link.
 • others: To record other contributors to the work, such as Illustrated by John Smith or Translated by John Smith.
When using Shortened footnotes or parenthetical referencing styles with templates, do not use multiple names in one field or else the anchor will not match the inline link.

تاریخ ویرایش

 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, year). Use same format as other publication dates in the citations.[۱] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more]. Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.
 • OR:
  • year: Year of source being referenced. Required with some types of {{sfn}} citations;[more] otherwise use date.
  • month: Name of the month or season of publication. If you also have the day, use date instead. Do not wikilink.
  • origyear: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |origyear=First published 1859 or |origyear=Composed 1904.
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. See: MOS:DATEUNIFY.

ویراستاران ویرایش

 • editor-last: Surname of editor. Do not wikilink—use editor-link instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use editor-last to include the same format as the source. Aliases: editor1-last, editor, editors.
  • editor-first: Given or first names of editor, including title(s); example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use editor-link instead. Aliases: editor1-first.
  • OR: for multiple editors, use editor1-last, editor1-first through editor4-last, editor4-first for up to four editors.
 • editor-link: Title of existing Wikipedia article about the editor—not the editor's website; do not wikilink. Aliases: editor1-link.
 • OR: for multiple editors, use editor1-link through editor4-link.
Display:
If authors: Authors are first, followed by the editors and the included work, then the main work.
If no authors: Editors appear before the included work; a single editor is followed by "ed."; multiple editors are followed by "eds."; more than three editors will be followed by "et al., eds."

عنوان ویرایش

 • title: Title of source. Can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.
  • trans_title: English translation of the title if the source cited is in a foreign language. Displays in square brackets after title; if url is defined, then trans_title is included in the link. Use of the language parameter is recommended.
Titles containing certain characters will display and link incorrectly unless those characters are encoded.
newline [ ] &#124;
space &amp;#91; &amp;#93; &amp;#124;
 • When the title you are citing contains quotations marks or apostrophes at the beginning, end or both, you can use &amp;thinsp; to place a separation between that punctuation and the quotation marks this template automatically provides around the title, to avoid a non-ideal display such as '''.
 • For example instead of title='name' which will display on many browsers with the quotation marks surrounding it as '''name''', use |title=&amp;thinsp;'name'&amp;thinsp;, which will display as "&thinsp;'name'&thinsp;".
 • type: Provides additional information about the media type of the source; format in sentence case. Displays in parentheses following the title. Examples: Thesis, Booklet, CD liner, Press release.
 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.

لینک اینترنتی ویرایش

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations.[۱] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and بایگانی اینترنتی (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.[۱] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but preemptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.
URLs must begin with a supported یوآرآی. http:// and https:// will be supported by all browsers; however, ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: and news: will require a plug-in or an external application and should normally be avoided. پروتکل اینترنت نسخه ۶ host-names are currently not supported.
If URLs in citation template parameters contain certain characters, then they will not display and link correctly. Those characters need to be کدبندی درصدی. For example, a space must be replaced by %20. To encode the URL, replace the following characters with:
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Single apostrophes do not need to be encoded; however, unencoded multiples will be parsed as italic or bold markup. Single curly closing braces also do not need to be encoded; however, an unencoded pair will be parsed as the double closing braces for the template transclusion.
 1. ۱٫۰ ۱٫۱ Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.

مجله ویرایش

 • work: Name of the source periodical; may be wikilinked if relevant. Displays in italics. Aliases: journal, newspaper, magazine, periodical.
  • issue: When the publication is one of a series that is published periodically.
  • department: Regular department within the periodical. Displays after title and is in plain text.
When set, work changes the formatting of other parameters:
title is not italicized and is enclosed in quotes.
chapter is italicized and is not enclosed in quotes.
location and publisher are enclosed in parentheses.
page and pages do not show p. or pp.
edition does not display.
type does not display.

ناشر ویرایش

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. Not normally included for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Displays after title; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

In-source locations ویرایش

 • page: Page in the source that supports the content. Displays preceded with p. unless |nopp=y.
 • OR: pages: Pages in the source that supports the content; separate page ranges with an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded with pp. unless |nopp=y.
  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

Identifiers ویرایش

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier.

نیاز به خرید حق اشتراک/آبونمان ویرایش

These parameters add a link note to the end of the citation:

 • registration: For online sources that require registration, set |registration=yes; superseded by subscription if both are set.
 • subscription: For online sources that require a subscription, set |subscription=yes; supersedes registration if both are set.

نقل قول ویرایش

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes.&#32;When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Anchor ویرایش

Display options ویرایش

 • author-mask: Replaces the name of the first author with em dashes or text. Set author-mask to a numeric value n to set the dash n em spaces wide; set author-mask to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, "with". You must still include the values for all authors for metadata purposes. Primarily intended for use with bibliography styles where multiple works by a single author are listed sequentially. Do not use in a list generated by {{reflist}}, <references /> or similar as there is no control of the order in which references are displayed.
 • author-name-separator: Controls the separator between last and first names; defaults to a comma and space (, ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &amp;#32;&#32;do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • author-separator: Controls the separator between authors; defaults to a semicolon and space (; ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &amp;#32;&#32;do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • display-authors: Controls the number of author names that are displayed when a citation is published. To control the displayed number of author names, set display-authors to the desired number. For example, |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation. By default, the only the first eight cited authors are displayed; subsequent authors beyond eight are represented in the published citation by "et al." If a citation contains nine author names and one wishes all nine author names to display, "et al." may be suppressed by setting |display-authors=9. Aliases: displayauthors.
 • lastauthoramp: Switches the separator between the last two names of the author list to space ampersand space ( & ) when set to any value. Example: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Controls the closing punctuation for a citation; defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no terminating punctuation will be used. Ignored if quote is defined.
 • separator: Controls the punctuation used to separate lists of authors, editors, etc. Defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &amp;#32;&#32;do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.

توضیحات ویرایش

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a doi, pmid etc. is always preferable to including it as a url parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible.

TemplateData ویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Cite magazine

خطای اسکریپتی: پودمان «cs1 documentation support» وجود ندارد.

This template formats a citation to an article in a magazine, using the provided source information (e.g. magazine name, author, title, issue, URL) and various formatting options.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Last namelast author author1 authors last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

خطپیشنهادشده
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

خطپیشنهادشده
Author linkauthor-link author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

نام صفحهاختیاری
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2'.

خطاختیاری
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 2author-link2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

نام صفحهاختیاری
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3'.

خطاختیاری
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 3author-link3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

نام صفحهاختیاری
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'author-link4'.

خطاختیاری
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 4author-link4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

نام صفحهاختیاری
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5'.

خطاختیاری
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 5author-link5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

نام صفحهاختیاری
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6'.

خطاختیاری
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 6author-link6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

نام صفحهاختیاری
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7'.

خطاختیاری
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 7author-link7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

نام صفحهاختیاری
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8'.

خطاختیاری
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 8author-link8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

نام صفحهاختیاری
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

خطاختیاری
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

خطاختیاری
Author link 9author-link9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

نام صفحهاختیاری
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used;

شمارهاختیاری
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

رشتهاختیاری
Name list stylename-list-style

Set to 'amp' or 'and' to change the separator between the last two names of the name list to ' & ' or ' and ', respectively. Set to 'vanc' to display name lists in Vancouver style.

رشتهاختیاری
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

تاریخضروری
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month or season is also known

شمارهاختیاری
Original dateorig-date

Original date of publication; provide specifics

شمارهاختیاری
Editor last nameeditor-last editor1-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor'

خطاختیاری
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

خطاختیاری
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

نام صفحهاختیاری
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

خطاختیاری
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 2editor2-link editor-link2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

خطاختیاری
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 3editor3-link editor-link3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

خطاختیاری
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 4editor4-link editor-link4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

خطاختیاری
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 5editor5-link editor-link5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

خطاختیاری
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 6editor6-link editor-link6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

خطاختیاری
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 7editor7-link editor-link7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

خطاختیاری
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 8editor8-link editor-link8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

نام صفحهاختیاری
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

خطاختیاری
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

خطاختیاری
Editor link 9editor9-link editor-link9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

نام صفحهاختیاری
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

محتوااختیاری
Titletitle

The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.

محتواضروری
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Hebrew, Japanese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

خطاختیاری
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

محتوااختیاری
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found

خطپیشنهادشده
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

خطاختیاری
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

محتوااختیاری
Departmentdepartment

Department within the periodical

رشتهاختیاری
Magazinemagazine work journal website

Name of the source magazine; may be wikilinked; displays in italics

محتواضروری
Chapterchapter

The chapter heading of the source

رشتهاختیاری
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

محتوااختیاری
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

محتوااختیاری
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

خطاختیاری
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

رشتهاختیاری
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

محتوااختیاری
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

محتوااختیاری
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

تاریخاختیاری
Volumevolume

For one publication published in several volumes

خطاختیاری
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

خطاختیاری
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

خطپیشنهادشده
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

خطپیشنهادشده
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

خطاختیاری
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

خطاختیاری
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

خطاختیاری
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

خطاختیاری
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

خطاختیاری
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

خطاختیاری
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

رشتهپیشنهادشده
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

تاریخاختیاری
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

خطاختیاری
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

خطاختیاری
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

خطاختیاری
JSTORjstor

JSTOR identifier

خطاختیاری
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

خطاختیاری
MRmr

Mathematical Reviews identifier

خطاختیاری
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

شمارهاختیاری
OLol

Open Library identifier

خطاختیاری
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

خطاختیاری
PMCpmc

PubMed Center article number

شمارهاختیاری
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

خطپیشنهادشده
RFCrfc

Request for Comments number

شمارهاختیاری
SSRNssrn

Social Science Research Network

خطاختیاری
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

خطاختیاری
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

خطاختیاری
Archive URLarchive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

خطاختیاری
Archive datearchive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

تاریخاختیاری
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

تاریخپیشنهادشده
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

محتوااختیاری
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

پیش‌فرض
.
خطاختیاری
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

خطاختیاری
Viavia

Name of the content deliverer (if different from publisher).

مثال
NewsBank
ناشناختهاختیاری
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

مقدارهای پیشنهادی
registration subscription limited
رشتهاختیاری

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.