الگو:Contained

مشمول
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]