الگو:Football player club statistics 2

عملکرد باشگاهی لیگ جام حذفیلیگ کاپقاره‌ایمجموع
فصلباشگاهلیگ بازیگل بازیگلبازیگلبازیگلبازیگل
Countryلیگ Cup لیگ کاپ قاره‌ایمجموع