الگو:آیکون

(تغییرمسیر از الگو:Icon)

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جدول

نشان  نوع  کد 
مقالهٔ برگزیده {{icon|برگزیده}}
مقالهٔ نامزد برگزیدگی {{icon|گمب}}
بازبینی مقالهٔ برگزیده {{icon|بمب}}
تصویر برگزیده {{icon|گنب}}
درگاه برگزیده {{icon|دب}}
درگاه نامزد برگزیدگی {{icon|گدب}}
بازبینی درگاه برگزیده {{icon|بدب}}
موضوع برگزیده {{icon|موضوعب}}
موضوع نامزد برگزیدگی {{icon|گموب}}
موضوع برگزیدهٔ نامزد حذف {{icon|بموضوعب}}
مقالهٔ خوب {{icon|خوب}}
مقالهٔ نامزد خوبیدگی {{icon|گمخ}}
بازبینی مقالهٔ خوب {{icon|بمخ}}
موضوع خوب {{icon|موضوعخ}}
موضوع نامزد خوبیدگی {{icon|گموخ}}
موضوع خوبیدگی نامزد حذف {{icon|بموضوعخ}}
مقالهٔ متوسط {{icon|متوسط}}
مقالهٔ ضعیف {{icon|ضعیف}}
مقالهٔ ابتدایی {{icon|ابتدایی}}
مقالهٔ خرد {{icon|خرد}}
فهرست برگزیده {{icon|فب}}
فهرست نامزد برگزیدگی {{icon|گفب}}
بازبینی فهرست برگزیده {{icon|بفب}}
نشان  نوع  کد 
مقالات فهرست {{icon|فهرست}}
کتاب ویکی‌پدیا {{icon|کتاب}}
رده {{icon|رده}}
صفحهٔ ابهام‌زدایی {{icon|ابهام‌زدایی}}
پرونده {{icon|پرونده}}
درگاه {{icon|درگاه}}
صفحهٔ پروژه {{icon|پروژه}}
تغییرمسیر {{icon|تغییرمسیر}}
الگو {{icon|الگو}}
مقاله‌نویسی {{icon|آسان}}
آیا می‌دانستید؟ {{icon|آمیک}}
آیا می‌دانستید؟ (جایگزین) {{icon|DYK2}}
در خبرها {{icon|خبر}}
در این روز {{icon|یادبود}}
پرسش {{icon|سوال}}
صفحهٔ انبار {{icon|انبار}}
صفحهٔ فراویکی {{icon|متا}}
صفحهٔ ویکی‌کتاب {{icon|ویکی‌کتاب}}
صفحهٔ ویکی‌داده {{icon|داده}}
صفحهٔ ویکی‌خبر {{icon|ویکی‌خبر}}
صفحهٔ ویکی‌پدیا {{icon|ویکی‌پدیا}}
صفحهٔ ویکی‌پروژه {{icon|ویکی‌پروژه}}
صفحهٔ ویکی‌گفتاورد {{icon|گفتاورد}}
صفحهٔ ویکی‌نبشته {{icon|ویکی‌نبشته}}
صفحهٔ ویکی‌گونه {{icon|گونه}}
صفحهٔ ویکی‌دانشگاه {{icon|ویکی‌دانشگاه}}
صفحهٔ ویکی‌سفر {{icon|ویکی‌سفر}}
صفحهٔ ویکی‌واژه {{icon|ویکی‌واژه}}
جایزه چهار {{icon|چهار}}
جایزه میلیون {{icon|میلیون}}
صفحهٔ نامزد حذف {{icon|نبح}}
شد {{icon|شد}}
نشد {{icon|نشد}}