الگو:Infobox cricketer

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template may be used as a module (sub-template) of {{Infobox person}}; see Wikipedia:Infobox modules for guidance on such usage.

Blankویرایش

Place and complete a copy of one of the following pro formae at the start of a player's article. Redundant fields may be deleted.

Note: for birth_date entries, use {{تاریخ تولد و سن|df=yes|YYYY|MM|DD}} if player alive, otherwise {{تاریخ تولد|df=yes|YYYY|MM|DD}}.

International playerویرایش

Suitable for most international players.

{{Infobox cricketer
| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = 
| death_date     = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = 
| nickname      = 
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = 
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| website      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->

| international   = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| country      = 
| internationalspan = 
| testdebutdate   = 
| testdebutyear   = 
| testdebutagainst  = 
| testcap      = 
| lasttestdate    = 
| lasttestyear    = 
| lasttestagainst  = 
| odidebutdate    = 
| odidebutyear    = 
| odidebutagainst  = 
| odicap       = 
| lastodidate    = 
| lastodiyear    = 
| lastodiagainst   = 
| odishirt      = 

| club1       = 
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club21       = 
| year21       = <!-- (or: | years21 = ) -->
| clubnumber21    = 

| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     = 
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}


Domestic playerویرایش

A shortened list of the available fields suitable for a domestic player.

{{Infobox cricketer
| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = 
| death_date     = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = 
| nickname      = 
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = 
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| website      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->

| club1       = 
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club17       = 
| year17       = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17    = 

| type1       = 
| onetype1      = 
| debutdate1     = 
| debutyear1     = 
| debutfor1     = 
| debutagainst1   = 
| lastdate1     = 
| lastyear1     = 
| lastfor1      = 
| lastagainst1    = 

| type2       = 
| onetype2      = 
| debutdate2     = 
| debutyear2     = 
| debutfor2     = 
| debutagainst2   = 
| lastdate2     = 
| lastyear2     = 
| lastfor2      = 
| lastagainst2    = 

| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     = 
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}

Full listویرایش

{{Infobox cricketer
| child       = 
| headerstyle    = 

| name        = 
| honorific_prefix  =
| honorific_suffix  =
| female       = 
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| full_name     = 
| birth_date     = <!-- (see note above) -->
| birth_place    = 
| death_date     = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|df=yes|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place    = 
| nickname      = 
| height       = <!-- X ft Y in, XXX cm, or X.XX m (automatic conversion) -->
| heightft      = 
| heightinch     = 
| heightcm      = 
| heightm      = 
| batting      = 
| bowling      = 
| role        = 
| family       = 
| website      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->

| international   = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| country      = 
| country2      = 
| country3      = 
| internationalspan = 
| internationalspan2 = 
| internationalspan3 = 
| onetest      = 
| testdebutdate   = 
| testdebutyear   = 
| testdebutfor    = 
| testdebutagainst  = 
| testcap      = 
| lasttestdate    = 
| lasttestyear    = 
| lasttestfor    = 
| lasttestagainst  = 
| oneodi       = 
| odidebutdate    = 
| odidebutyear    = 
| odidebutfor    = 
| odidebutagainst  = 
| odicap       = 
| lastodidate    = 
| lastodiyear    = 
| lastodifor     = 
| lastodiagainst   = 
| odishirt      = 
| oneT20I      = 
| T20Idebutdate   = 
| T20Idebutyear   = 
| T20Idebutfor    = 
| T20Idebutagainst  = 
| T20Icap      = 
| lastT20Idate    = 
| lastT20Iyear    = 
| lastT20Ifor    = 
| lastT20Iagainst  = 
| T20Ishirt     = 

| club1       = 
| year1       = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1    = 
| club2       = 
| year2       = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2    = 
<!-- (etc, to:) -->
| club17       = 
| year17       = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17    = 

| type1       = 
| onetype1      = 
| debutdate1     = 
| debutyear1     = 
| debutfor1     = 
| debutagainst1   = 
| lastdate1     = 
| lastyear1     = 
| lastfor1      = 
| lastagainst1    = 

| type2       = 
| onetype2      = 
| debutdate2     = 
| debutyear2     = 
| debutfor2     = 
| debutagainst2   = 
| lastdate2     = 
| lastyear2     = 
| lastfor2      = 
| lastagainst2    = 

| umpire       = 
| testsumpired    = 
| umptestdebutyr   = 
| umptestlastyr   = 
| odisumpired    = 
| umpodidebutyr   = 
| umpodilastyr    = 
| t20isumpired    = 
| umpt20idebutyr   = 
| umpt20ilastyr   = 
| wtestsumpired   = 
| umpwtestdebutyr  = 
| umpwtestlastyr   = 
| wodisumpired    = 
| umpwodidebutyr   = 
| umpwodilastyr   = 
| wt20isumpired   = 
| wt20idebutyr    = 
| wt20ilastyr    = 
| fcumpired     = 
| umpfcdebutyr    = 
| umpfclastyr    = 
| listaumpired    = 
| umplistadebutyr  = 
| umplistalastyr   = 
| t20umpired     = 
| umpt20debutyr   = 
| umpt20lastyr    = 

| hidedeliveries   = 
| columns      = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->

| column1      = 
| matches1      = 
| runs1       = 
| bat avg1      = 
| 100s/50s1     = 
| top score1     = 
| deliveries1    = 
| wickets1      = 
| bowl avg1     = 
| fivefor1      = 
| tenfor1      = 
| best bowling1   = 
| catches/stumpings1 = 

| column2      = 
| matches2      = 
| runs2       = 
| bat avg2      = 
| 100s/50s2     = 
| top score2     = 
| deliveries2    = 
| wickets2      = 
| bowl avg2     = 
| fivefor2      = 
| tenfor2      = 
| best bowling2   = 
| catches/stumpings2 = 

| column3      = 
| matches3      = 
| runs3       = 
| bat avg3      = 
| 100s/50s3     = 
| top score3     = 
| deliveries3    = 
| wickets3      = 
| bowl avg3     = 
| fivefor3      = 
| tenfor3      = 
| best bowling3   = 
| catches/stumpings3 = 

| column4      = 
| matches4      = 
| runs4       = 
| bat avg4      = 
| 100s/50s4     = 
| top score4     = 
| deliveries4    = 
| wickets4      = 
| bowl avg4     = 
| fivefor4      = 
| tenfor4      = 
| best bowling4   = 
| catches/stumpings4 = 

| source       = 
| date        = 
| year        = 
}}

Parametersویرایش

Basicویرایش

name
Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers). Note, the name is suppressed if |child=yes.
honorific_prefix
For things like |honorific_prefix = Sir – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as knighthoods and titles of nobility; do not use it for routine things like "دکتر (عنوان)" or "Ms.".
honorific_suffix
For things like |honorific_suffix = [[نشان امپراتوری بریتانیا]] – honorifics of serious significance that are attached to the name in formal address, such as national orders and non-honorary doctorates; do not use it for routine things like "بی‌ای". It is not necessary to use the {{post-nominals}} template in this parameter; doing so will make the output smaller (that template is intended for inline use in the article lead, and uses small-caps style).
female
Enter "true" if female
image
An image of the subject. Type the name of the image file without adding File: before it or راهنما:فهرست/پیوندها it. If no image is available yet, do not use an image placeholder.
image_size or imagesize
The image size in pixels. Use only when absolutely necessary. Examples: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height).
alt
Alternative text for image, for visually impaired readers (see ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر)
caption
A caption for the image displayed. Include date of photograph, if known.
full_name or fullname
The player's full name, if different than name.
birth_date
The player's birth date. If living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}.
birth_place
The player's place of birth. Do not use a flag template.
death_date
The player's death date, if applicable. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}.
death_place
The player's place of death, if applicable. Do not use a flag template.
nickname
The player's common nickname.
height
The player's قد انسان in پا (یکا) and اینچes, سانتی‌مترs, or مترs (e.g. |height=6 ft 2 in or |height=193 cm or |height=1.93 m). The infobox will automatically display the appropriate conversion within parentheses.
heightft and heightinch
'or' Enter height in feet and inches (e.g. |heightft=6 and |heightinch=2)
heightcm
'or' Enter height in centimetres (e.g. |heightcm=193)
heightm
'or' Enter height in metres (e.g. |heightm=1.93)
batting
Enter "Right-handed" or "Left-handed"
bowling
Enter style of bowling – (e.g. Right-arm Medium or Slow left-arm or Slow left-arm chinamen)
role
Enter either Batsman, Bowler, All-rounder or Wicket-keeper
family
Enter wikilinks to other notable relatives, followed by relationship in ()s. (e.g. Adam Hollioake (brother)]]
website
Enter official website of player if any; use {{URL}}

Internationalویرایش

international
Enter "true" if an international player (Test, ODI or T20I)
country
Enter country unlinked, (e.g. England, Australia)
country2/3
used if a player played for more than one nation (e.g. Kepler Wessels)
internationalspan
Enter YYYY–YYYY (only for players from non-Test/ODI/T20I countries)
internationalspan2/3
onetest
Enter "true" if only played one Test
testdebutdate
Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
testdebutyear
Enter YYYY
testdebutfor
only displays when country2 is set...
testdebutagainst
Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
testcap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English Test cricketers)
lasttestdate
(first day of match)
lasttestyear
lasttestfor
see "testdebutfor"
lasttestagainst
oneodi
Enter "true" if only played one ODI
odidebutdate
odidebutyear
odidebutfor
see "testdebutfor"
odidebutagainst
odicap
Enter country 'cap' number (see e.g. List of English ODI cricketers)
odishirt
ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
lastodidate
lastodiyear
lastodifor
Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI" (also if country2 is set)
lastodiagainst
oneT20I
T20Idebutdate
T20Idebutyear
T20Idebutfor
see "testdebutfor"
T20Idebutagainst
T20Icap
lastT20Idate
lastT20Iyear
lastT20Ifor
see "testdebutfor"
lastT20Iagainst
T20Ishirt

Clubویرایش

club1, club2, club3 … club17
Link to name of most recent/current clubs: (e.g. Yorkshire)
year1, year2, year3 … year17
Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 2006–present)
clubnumber1, clubnumber2, clubnumber3 … clubnumber17
Enter most recent squad number if known
type1, type2, type3 … type4
For Domestic debut information (only for non-internationals) Enter type (e.g. "First-class", "List A")
onetype1, onetype2, onetype3 … onetype4
"true" if only one match of type
debutdate1, debutdate2, debutdate3 … debutdate4
DD MMMM for first day of match
debutyear1, debutyear2, debutyear3 … debutyear4
debutfor1, debutfor2, debutfor3 … debutfor4
Wikilink club played for
debutagainst1, debutagainst2, debutagainst3 … debutagainst4
Wikilink club played against
lastdate1, lastdate2, lastdate3 … lastdate4
Final "type1" match, DD MMMM etc.
lastyear1, lastyear2, lastyear3 … lastyear4
lastfor1, lastfor2, lastfor3 … lastfor4
lastagainst1, lastagainst2, lastagainst3 … lastagainst4
umpire
Enter "true" if player has stood as an international umpire
testsumpired
Enter number of Test matches umpired
umptestdebutyr
Enter year of first umpired Test match
umptestlastyr
Enter year of last umpired Test match if different from debut year
odisumpired
Enter number of ODI matches umpired
umpodidebutyr
Enter year of first umpired ODI match
umpodilastyr
Enter year of last umpired ODI match if different from debut year
t20isumpired
Enter number of Twenty20 International matches umpired
umpt20idebutyr
Enter year of first umpired Twenty20 International match
umpt20ilastyr
Enter year of last umpired Twenty20 International match if different from debut year
wtestsumpired
Enter number of women's Test matches umpired
umpwtestdebutyr
Enter year of first umpired women's Test match
umpwtestlastyr
Enter year of last umpired women's Test match if different from debut year
wodisumpired
Enter number of women's ODI matches umpired
umpwodidebutyr
Enter year of first umpired women's ODI match
umpwodilastyr
Enter year of last umpired women's ODI match if different from debut year
wt20isumpired
Enter number of women's Twenty20 International matches umpired
umpwt20idebutyr
Enter year of first umpired women's Twenty20 International match
umpwt20ilastyr
Enter year of last umpired women's Twenty20 International match if different from debut year
fcumpired
Enter number of first-class matches umpired
umpfcdebutyr
Enter year of first umpired first-class match
umpfclastyr
Enter year of last umpired first-class match if different from debut year
listaumpired
Enter number of List A matches umpired
umplistadebutyr
Enter year of first umpired List A match
umplistalastyr
Enter year of last umpired List A match if different from debut year
t20umpired
Enter number of Twenty20 matches umpired
umpt20debutyr
Enter year of first umpired Twenty20 match
umpt20lastyr
Enter year of last umpired Twenty20 match if different from debut year

Statsویرایش

Up to 4 Column types can be used for different codes of the game. Suggested 4 are Test, ODI, FC, LA. Others may be used to make up the columns (T20I, T20, TRO. N.B. It was agreed that T20 figures would only be used to pad out the four columns, and as such they would come at the end of the infoboxes. Test, ODI, FC and LA will occupy the standard four, if one is missing, move the others to a prior column, freeing the space at the end. Giving for example, "Test, FC, LA, T20" or "ODI, T20I, FC, LA" or "FC, LA, T20, U-19". In other words, the priority columns occupy the first available column. The total number of columns can be set from 1 to 4.

hidedeliveries
"true" if the player has never bowled
columns
number of stats columns required "1", "2", "3", "4" – if left blank the statistics section is omitted
column1, column2, column3, column4
wikilink code of game e.g. Test, LA
matches1, matches2, matches3, matches4
Number of matchtype1 played
runs1, runs2, runs3, runs4
bat avg1, bat avg2, bat avg3, bat avg4
100s/50s1, 100s/50s2, 100s/50s3, 100s/50s4
Numbers of centuries/half-centuries
top score1, top score2, top score3, top score4
deliveries1, deliveries2, deliveries3, deliveries4
Number of balls bowled
wickets1, wickets2, wickets3, wickets4
bowl avg1, bowl avg2, bowl avg3, bowl avg4
fivefor1, fivefor2, fivefor3, fivefor4
Number of 5 wicket innings
tenfor1, tenfor2, tenfor3, tenfor4
Number of 10 wicket matches
best bowling1, best bowling2, best bowling3, best bowling4
Best bowling figures for an innings (not over two innings of a match)
catches/stumpings1, catches/stumpings2, catches/stumpings3, catches/stumpings4
Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1
source
Enter full address to players' ESPNcricinfo profile page
date
Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
year
Enter year of last update e.g. 2007

Formattingویرایش

child
If set to "yes", produces a child infobox suitable for use inside other infoboxes.
headerstyle
a custom CSS style for the header fields. The default is "background-color: #b0c4de".

Exampleویرایش

Brett Lee
Refer to caption
Lee in January 2003
اطلاعات شخصی
نام کاملBrett Lee
زادهٔ۸ نوامبر ۱۹۷۶ ‏(۴۵ سال)
ولونگونگ, نیو ساوت ولز, Australia
نام مستعارBinga
قد۱٫۸۷ متر (۶ فوت ۲ اینچ)
توپ‌زنیRight-handed
توپ‌اندازیRight-arm fast
پُستبولینگ
خویشاوندانShane Lee (brother)
وبگاهwww.brettlee.com.au
اطلاعات بین‌المللی
تیم ملی
اولین بازی (بازی 383)26 December 1999 در برابر India
آخرین بازی26 December 2008 در برابر South Africa
ODI debut (بازی 140)9 January 2000 در برابر Pakistan
آخرین ODI7 July 2012 در برابر England
شمارهٔ پیراهن ODI58
T20I debut (بازی 7)17 February 2005 در برابر New Zealand
آخرین T20I30 March 2012 در برابر West Indies
شمارهٔ پیراهن T20I58
اطلاعات باشگاهی
سال‌هاتیم
1995–2012New South Wales  (پیراهن شمارهٔ 58)
2008–2010Kings XI Punjab  (پیراهن شمارهٔ 58)
2010Wellington  (پیراهن شمارهٔ 58)
2011–2013Kolkata Knight Riders  (پیراهن شمارهٔ 58)
2011–2015Sydney Sixers  (پیراهن شمارهٔ 58)
2013Otago  (پیراهن شمارهٔ 58)
آمارها و اطلاعات
مسابقات Tests ODI FC LA
تعداد بازی‌ها 76 221 116 262
دوش‌های به‌دست‌آورده 1,451 1,176 2,120 1,365
میانگین توپ‌زنی 20.15 17.81 18.59 17.06
100s/50s 0/5 0/3 0/8 0/3
بالاترین امتیاز 64 59 97 59
توپ‌های پرتاب‌شده 16,531 11,185 24,193 13,475
ویکت‌ها 310 380 487 438
میانگین توپ‌اندازی 30.81 23.36 28.22 24.05
۵ ویکت در اینینگ 10 9 20 10
۱۰ ویکت در بازی 0 n/a 2 n/a
بهترین توپ‌اندازی 5/30 5/22 7/114 5/22
قاپیدن‌ها/stumpings 23/– 54/– 35/– 62/–
منبع: ESPNcricinfo،‏ 18 February 2017
{{Infobox cricketer
| name        = Brett Lee
| image       = Brett lee.JPG
| image_size     = 225px
| alt        = Refer to caption
| caption      = Lee in January 2003
| full_name     = Brett Lee
| birth_date     = {{تاریخ تولد و سن|1976|11|8|df=yes}}
| birth_place    = [[ولونگونگ]], [[نیو ساوت ولز]], Australia
| nickname      = [[Bing Lee|Binga]]
| height       = 1.87 m
| batting      = Right-handed
| bowling      = Right-arm [[fast bowling|fast]]
| role        = [[بولینگ]]
| family       = [[Shane Lee]] (brother)
| website      = {{نشانی وب|http://www.brettlee.com.au/}}

| international   = true
| country      = Australia
| testdebutdate   = 26 December
| testdebutyear   = 1999
| testdebutagainst  = India
| testcap      = 383
| lasttestdate    = 26 December
| lasttestyear    = 2008
| lasttestagainst  = South Africa

| odidebutdate    = 9 January
| odidebutyear    = 2000
| odidebutagainst  = Pakistan
| odicap       = 140
| lastodidate    = 7 July
| lastodiyear    = 2012
| lastodiagainst   = England
| odishirt      = 58

| T20Idebutdate   = 17 February
| T20Idebutyear   = 2005
| T20Idebutagainst  = New Zealand
| T20Icap      = 7
| lastT20Idate    = 30 March
| lastT20Iyear    = 2012
| lastT20Iagainst  = West Indies
| T20Ishirt     = 58

| club1       = [[New South Wales cricket team|New South Wales]]
| year1       = {{Nowrap|1995–2012}}
| clubnumber1    = 58
| club2       = [[Kings XI Punjab]]
| year2       = 2008–2010
| clubnumber2    = 58
| club3       = [[Wellington cricket team|Wellington]]
| year3       = 2010
| clubnumber3    = 58
| club4       = [[Kolkata Knight Riders]]
| year4       = 2011–2013
| clubnumber4    = 58
| club5       = [[Sydney Sixers]]
| year5       = 2011–2015
| clubnumber5    = 58
| club6       = [[Otago cricket team|Otago]]
| year6       = 2013
| clubnumber6    = 58

| columns      = 4
| column1      = [[Test cricket|Tests]]
| column2      = [[One Day International|ODI]]
| column3      = [[First-class cricket|FC]]
| column4      = [[List A cricket|LA]]
| matches1      = 76
| matches2      = 221
| matches3      = 116
| matches4      = 262
| runs1       = 1,451
| runs2       = 1,176
| runs3       = 2,120
| runs4       = 1,365
| bat avg1      = 20.15
| bat avg2      = 17.81
| bat avg3      = 18.59
| bat avg4      = 17.06
| 100s/50s1     = 0/5
| 100s/50s2     = 0/3
| 100s/50s3     = 0/8
| 100s/50s4     = 0/3
| top score1     = 64
| top score2     = 59
| top score3     = 97
| top score4     = 59
| deliveries1    = 16,531
| deliveries2    = 11,185
| deliveries3    = 24,193
| deliveries4    = 13,475
| wickets1      = 310
| wickets2      = 380
| wickets3      = 487
| wickets4      = 438
| bowl avg1     = 30.81
| bowl avg2     = 23.36
| bowl avg3     = 28.22
| bowl avg4     = 24.05
| fivefor1      = 10
| fivefor2      = 9
| fivefor3      = 20
| fivefor4      = 10
| tenfor1      = 0
| tenfor2      = n/a
| tenfor3      = 2
| tenfor4      = n/a
| best bowling1   = 5/30
| best bowling2   = 5/22
| best bowling3   = 7/114
| best bowling4   = 5/22
| catches/stumpings1 = 23/–
| catches/stumpings2 = 54/–
| catches/stumpings3 = 35/–
| catches/stumpings4 = 62/–

| source       = [http://www.espncricinfo.com/ci/content/player/6278.html ESPNcricinfo]
| date        = 18 February
| year        = 2017
}}

Microformatویرایش

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templatesویرایش

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{تاریخ تولد}}, یا {{تاریخ تولد و سن}} are used in the infobox. (اگر تاریخ قبل از ۱۵۸۳ است از این الگوها استفاده نکنید). Be cautious about using these if the person is still living, per زندگی‌نامه زندگان.

شامل یک آدرس، استفاده کنید از {{نشانی وب}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classesویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateDataویرایش

Tracking categoriesویرایش