gd Tha Ghàidhlig on ghlùn aig a' cleachdaiche seo.