باز کردن منو اصلی

امتیاز در ورزش‌های گوناگون روش امتیازدهی گوناگون است. در برخی نامحدود است و در برخی محدود. در برخی یکی یکی (فوتبال) و در برخی به صورت چندتایی(تنیس) بالا می‌رود.