امریته (امریت) (انگلیسی: Amrita) به معنی جاودانه و بی مرگ و در اساطیر ودایی و هندو اکسیر آسمانی برای جاودانگی است.

اکسیر آسمانی

ویرایش

(امرته) «Amrita»، مقابل «مرته» به معنی «مرگ» از ریشهٔ «مر» به معنی «مردن» در اساطیر ودایی و هندو اکسیر آسمانی برای جاودانگی است و ریشهٔ اصلی واژهٔ یونانی «آمبروسیا» است که به معنی «مائدهٔ بهشتی» است.

جامی از امریت

ویرایش

در اسطوره ای دیگر «دهن ونتری Dhanvantari» پزشک خدایان و اولین کسی که علم پزشکی (آیورودا) را رواج داد، از وسط اقیانوس با جامی از «امریت» بیرون آمد.

دستبرد

ویرایش

گاه «امرته» با شیر یا یاران همسان می‌شود و دارای نیرویی است که بر مرگ غالب می‌شود. این اکسیر آسمانی مورد دستبرد و ربودن «گاروده Garuda» واقع می‌شود.

در ویرانی دوران نخستین، بسیاری از اشیاء ارزشمند گم شدند. یکی از مهم‌ترین آنها امریت (اکسیر جاودانگی، سومه، آب حیات) یا کرهٔ اقیانوس شیر بود که نبود آن هستی مخلوقات جهان را تهدید می‌کرد.

رشد آگاهی در روند حیات

ویرایش

کسی که در خود قرار می‌یابد (sva-stha) و شبکهٔ شبهات را در هم می‌شکند و کردار و اعمال خود را نثار آموزگار مطلق می‌کند، در هر حال متمتع از آزادی حیات جاودانی «امریت» است.

چرخش گردونهٔ هستی بر خداوند استوار است. و ظهور پدیده‌ها و تحولات موجود هستی تنها در نتیجهٔ کشمکش میان نیروهای خیر و شر میسر می‌شود. تابش و عصاره و شهد و شربت «امریت» و فائق آمدن بر ریشه ی شرور، ادراک متعالی اقیانوس بی کرانگی را پیامد دارد.[۱][۲] [۳]

منابع

ویرایش
  1. فرهنگ غرایب، جلد اول، سودابه فضائلی- تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌شناسی، نشر افکار، ۱۳۸۴
  2. ادیان و مکتبهای فلسفی هند جلد دوم، تألیف داریوش شایگان
  3. جایگاه، ویژگی و کارکرد کوهستان در تاریخ اساطیری هند، لیلا پژوهنده، مریم باقی، زهرا حسینی، نامه فرهنگستان، ویژه نامه شبه قاره.