ایزوتوپ‌های امریسیم

(تغییرمسیر از امریسیم-۲۴۱)

'امریسیم عنصری مصنوعی و بدون ایزوتوپ طبیعی پایدار است و مانند دیگر عناصر مصنوعی جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ شناخته شده این عنصر ۲۴۱Am می‌باشد که در سال ۱۹۴۴ میلادی کشف گردید.

نمونه ای از یک قطعه امریسیم-۲۴۱ که در آشکارساز دود مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین هسته‌ای
excitation energy
231Am 95 136 ۲۳۱٫۰۴۵۵6(32)# 30# s β+ 231Pu
α (به ندرت) 227Np
232Am 95 137 ۲۳۲٫۰۴۶۵9(32)# 79(2) s β+ (98%) 232Pu
α (۲٪) 228Np
β+, SF (.069%) (various)
233Am 95 138 ۲۳۳٫۰۴۶۳5(11)# 3.2(8) min β+ 233Pu
α 229Np
234Am 95 139 ۲۳۴٫۰۴۷۸1(22)# 2.32(8) min β+ (99.95%) 234Pu
α (.۰۴٪) 230Np
β+, SF (.0066%) (various)
235Am 95 140 ۲۳۵٫۰۴۷۹5(13)# 9.9(5) min β+ 235Pu ۵/۲-#
α (rare) 231Np
236Am 95 141 ۲۳۶٫۰۴۹۵8(11)# 3.6(1) min β+ 236Pu
α 232Np
237Am 95 142 ۲۳۷٫۰۵۰۰0(6)# 73.0(10) min β+ (99.97%) 237Pu ۵/2(-)
α (.۰۲۵٪) 233Np
238Am 95 143 ۲۳۸٫۰۵۱۹8(5) 98(2) min β+ 238Pu ۱+
α (10−4%) 234Np
238mAm 2500(200)# keV ۳5(10) µs
239Am 95 144 ۲۳۹٫۰۵۳۰۲۴5(26) 11.9(1) h EC (99.99%) 239Pu (۵/۲)-
α (.۰۱٪) 235Np
239mAm 2500(200) keV 163(12) ns (۷/۲+)
240Am 95 145 ۲۴۰٫۰۵۵۳۰0(15) 50.8(3) h β+ 240Pu (۳-)
α (۱٫۹×10−4%) 236Np
241Am[n ۲] 95 146 ۲۴۱٫۰۵۶۸۲۹1(20) 432.2(7) a α 237Np ۵/۲-
CD (7.4×10−10%) 207Tl, 34Si
SF (4.3×10−10%) (various)
241mAm 2200(100) keV ۱.2(3) µs
242Am 95 147 ۲۴۲٫۰۵۹۵۴۹2(20) 16.02(2) h β- (82.7%) 242Cm ۱-
EC (17.3%) 242Pu
242m1Am 48.60(5) keV 141(2) a IT (99.54%) 242Am ۵-
α (.۴۶٪) 238Np
SF (1.5×10−8%) (various)
242m2Am 2200(80) keV 14.0(10) ms (۲+,۳-)
243Am[n ۲] 95 148 ۲۴۳٫۰۶۱۳۸۱1(25) 7,370(40) a α 239Np ۵/۲-
SF (3.7×10−9%) (various)
244Am 95 149 ۲۴۴٫۰۶۴۲۸۴8(22) 10.1(1) h β- 244Cm (۶-)#
244mAm 86.1(10) keV 26(1) min β- (99.96%) 244Cm ۱+
EC (.0361%) 244Pu
245Am 95 150 ۲۴۵٫۰۶۶۴۵2(4) 2.05(1) h β- 245Cm (۵/۲)+
246Am 95 151 ۲۴۶٫۰۶۹۷۷5(20) 39(3) min β- 246Cm (۷-)
246m1Am 30(10) keV 25.0(2) min β- (99.99%) 246Cm 2(-)
IT (.01%) 246Am
246m2Am ~2000 keV ۷3(10) µs
247Am 95 152 ۲۴۷٫۰۷۲۰9(11)# 23.0(13) min β- 247Cm (۵/۲)#
248Am 95 153 ۲۴۸٫۰۷۵۷5(22)# 3# min β- 248Cm
249Am 95 154 ۲۴۹٫۰۷۸۴8(32)# 1# min β- 249Cm
  1. Abbreviations:
    CD: Cluster decay
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: ایزومر هسته‌ای
    SF: شکافت خود به خود
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Most common isotopes

منابعویرایش