امپراتوران دودمان سونگ

فهرست زیر شامل امپراتوران دودمان سونگ شمالی و جنوبی است که عبارتند از:

امپراتوران سونگ شمالیویرایش

شماره نام امپراتور دوره حکومت
۱ تائی زو ۹۶۰-۹۷۶ میلادی
۲ تای‌زونگ ۹۷۶-۹۹۷ میلادی
۳ ژنزونگ ۹۹۷-۱۰۲۲ میلادی
۴ رن زونگ ۱۰۲۲-۱۰۶۳ میلادی
۵ یینگ زونگ ۱۰۶۳-۱۰۶۷ میلادی
۶ شنزونگ ۱۰۶۷-۱۰۸۵ میلادی
۷ ژزونگ ۱۰۸۵-۱۱۰۰ میلادی
۸ هویی زونگ ۱۱۰۰-۱۱۲۵ میلادی
۹ چینزونگ ۱۱۲۶-۱۱۲۷ میلادی

امپراتوران سونگ جنوبیویرایش

شماره نام امپراتور دوره حکومت
۱ گائوزونگ ۱۱۲۷-۱۱۶۲ میلادی
۲ شیائو زونگ ۱۱۶۲-۱۱۸۹ میلادی
۳ گوآنگ زونگ ۱۱۸۹-۱۱۹۴ میلادی
۴ نینگ زونگ ۱۱۹۴-۱۲۲۴ میلادی
۵ لیزونگ ۱۲۲۴-۱۲۶۴ میلادی
۶ دوزونگ ۱۲۶۴-۱۲۷۴ میلادی
۷ گونگ زونگ ۱۲۷۴-۱۲۷۶ میلادی
۸ دوآن زونگ ۱۲۷۶-۱۲۷۸ میلادی
۹ امپراتور هوآی زونگ ۱۲۷۸-۱۲۷۹ میلادی

[۱]

منابعویرایش