امپراتوری کره

امپراتوری کره در سال ۱۸۸۹ پس از سلسله چوسان تشکیل شد و یک حکومت تحت نفوذ امپراتوری روسیه بود که در سال ۱۹۱۰ به دنبال اشغال کره به دست امپراتوری ژاپن از بین رفت. علیرغم اینکه این قلمرو امپراتوری نامیده می‌شود، هیچگونه فرقی با پادشاهی‌های گذشتهٔ چوسان و گوریو از لحاظ وسعت نداشته‌است.

امپراتوری کره
Greater Korean Empire
대한제국(大韓帝國)
Daehan Jeguk

۱۸۹۷–۱۹۱۰
 

پرچم نماد سلطنتی
سرود
نقشه امپراتوری کره.
پایتخت سئول
زبان‌(ها) کره‌ای
دولت امپراتوری
امپراتور
 - ۱۸۹۷–۱۹۰۷ گوچونگ (اولین)
 - ۱۹۰۷–۱۹۱۰ سانجونگ (آخرین)
تاریخچه
 - اعلام امپراتوری کره ۱۸۹۷
 - اشغال کره به دست امپراتوری ژاپن ۱۹۱۰
یکای پول وون کره
امروزه بخشی از  کره شمالی

 کره جنوبی

فهرست پادشاهان امپراتوری کرهویرایش

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گوجونگ ۱۸۵۲–۱۹۱۹ از نسل اینجو و فرزندخوانده چولجونگ ۱۸۹۷–۱۹۰۷
۲ سونجونگ ۱۸۴۷–۱۹۲۶ پسر گوجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

منابعویرایش