امپراتور چونگ هان

امپراتور چونگ هان (۱۴۳-۱۴۵ میلادی) یکی از فرمانروایان دودمان هان و هشتمین امپراتور هان شرقی بود. او در هنگام به سلطنت رسیدن تنها یکسال داشت و تا چند ماه بعد حکومت کرد. در زمان حکومت او قدرت غالب در دست امپراتریس لیانگ و برادرش لیانگ جی بود. امپراتور چونگ در ۱۴۵ میلادی درگذشت؛ در حالی که کمتر از سه سال داشت. او تنها پسر امپراتور شون هان بود. پس از او، ندیده امپراتور ژانگ، لیو زوان با نام امپراتور ژی هان تاجگذاری نمود.

هان چونگ‌دی
نهمین امپراتور هان شرقی
سلطنت144 الی 145 میلادی (همراه با امپراتریس بیوه لیانگ)
پیشینامپراتور شون هان
جانشینامپراتور ژی هان
زاده143 میلادی
درگذشته15 فوریه 145 میلادی (2-3 سال)
نام کامل
نام خانوادگی: لیو (劉)
نام کوچک: بینگ (炳)
نام پسامرگ
کوتاه: چونگ (沖)
کامل: شیائوچونگ (孝安)
خاندانخاندان هان شرقی
پدرامپراتور شون هان
مادربانو یو

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش