امین

امین باقرپور

امین نامی مردانه به معنای امانتدار و درستکار است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: