انرژی شبکه

انرژی شبکه (به انگلیسی: Lattice energy) مفهومی است در علم شیمی و بلورشناسی که به صورت زیر تعریف می شود:

  • تغییر آنتالپی مربوط به تراکم یون های مثبت و منفی برای یک شبکه بلوری را انرژی شبکه گویند. یا مقدار انرژی آزادشده به هنگام تشکیل یک مول جامد یونی (ترکیب یونی) ازیون های گازی سازنده آن است انرژی شبکه می‌تواند معیار خوبی برای اندازه گیری قدرت پیوند در ترکیب های یونی باشد.[۱]
ساختار بلوری سدیم کلرید

منابعویرایش

  1. مورتیمر، چارلز.شیمی عمومی۱.تهران:نشر علوم دانشگاهی،۱۳۸۳