انرژی مخصوص

انرژی مخصوص (انگلیسی: Specific energy‎) یا انرژی مخصوص برابر با انرژی به‌ازای واحد جرم است و برای تعیین کمیت مواردی نظیر گرمای ذخیره‌شده و سایر خواص ترمودینامیکی موادی مانند انرژی درونی مخصوص، آنتالپی مخصوص، انرژی آزاد گیبس مخصوص و انرژی آزاد هلمولتز مخصوص به‌کار می‌رود. این کمیت ممکن است برای انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل نیز استفاده شود. انرژی مخصوص یک خاصیت شدتی است که در آن انرژی و حجم خواص مقداری هستند.

انرژی مخصوص
نمادهای رایج
دستگاه بین‌المللی یکاهاژول/کیلوگرم
یکاهای دیگر
kcal/g, W⋅h/kg, kW⋅h/kg, Btu/lb
یکای اصلی اس‌آیm2/s2
خواص شدتی و مقداریبله
استخراج از
کمیت‌های دیگر
تحلیل ابعادی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش