انسان‌تباران

انسان‌تباران با نام علمی Hominini، تباری از زیرخانوادهٔ انسان‌ساییاناند. این تبار شامل تمام گونه‌های موجود یا منقرض‌شده‌ایست که به انسان امروزی نزدیک‌ترند تا به شامپانزه‌های امروزی. به اعضای این تبار نام متعارف‌تر دودمان انسان هم اطلاق می‌شود.


کپی (جانور) (20.4 Mya)

میمون درازدست


انسانیان (15.7 Mya)

پونگینه


انسان‌ساییان (8.8 Mya)

گوریل


Hominini (6.3 Mya)

شامپانزهانسان (سرده)جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Wood, Bernard; Brian G. Richmond (2000), "Human evolution: taxonomy and paleobiology", Journal of Anatomy, 197 (1), p. 19-60