انسدادی برگشته بی‌واک

انسدادی برگشته بیواک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ʈ⟩ است.[۱]

ʈ
شماره IPA105
کدبندی
محتوا (اعشاری)ʈ
یونیکد (شانزدهتایی)U+0288
الفبای آواییt`
کیرشنبامt.

 

منابعویرایش

  1. Voiceless retroflex stop. (2015, October 25). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 01:19, March 1, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_retroflex_stop&oldid=687466931