انشعاب (توسعه نرم‌افزار)

در مهندسی نرم‌افزار یک پروژه انشعاب هنگامی شکل می‌گیرد که توسعه دهندگان، کد منبعِ نسخه‌ای از یک نرم‌افزار را برداشته و به طور مستقل شروع به توسعه جداگانه آن می‌کنند که منجر به ایجاد یک نرم‌افزار متمایز می‌شود.

Linux Distribution Timeline.svg

ممکن است این تغییرات بدون اجازه توسط بخشی از تیم نرم‌افزار انجام شود ولی در نرم‌افزارهایی که پولی نیز هستن این امر نیز با اجازه مدیران بخش انجام می‌گیرد

منابع