مقداری پول که مشتری، پس از صرفِ غذا در یک رستوران، به‌عنوان اَنعام در کاسه گذاشته‌است.

اَنعام مبلغی پول، معمولاً به صورت وجه نقد، که افزون بر قیمت پیش‌بینی‌شده، به ارائه‌کنندهٔ کالا یا خدمات (مانند پیشخدمت‌ها)، با هدف قدردانی پرداخت می‌شود.