انفجاری دولبی واک‌دار

انفجاری دولبی واک‌دار یک همخوان است. این همخوان را در الفبای آوانگاری بین‌المللی با /b/ نشان می‌دهند و برابر با حرف ب در زبان فارسی است.

b
شماره IPA102
کدبندی
محتوا (اعشاری)b
یونیکد (شانزدهتایی)U+0062
الفبای آواییb
کیرشنبامb
Sound

 

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Voiced bilabial stop," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_bilabial_stop&oldid=645882677 (accessed February 11, 2015).