انقباض همنواخت

انقباض همنواخت یا انقباض ایزوتونیک (انگلیسی: Isotonic‎)، یا انقباض هم توان انقباض عضله با گرفتن یا حرکت در محل با یک نیروی ثابت است. در انقباض ایزوتونیک تنش ثابت باقی‌مانده و طول ماهیچه تغییر می‌کند.

انقباض ایزوتونیک با انقباض ایزوکنتیک متفاوت است. در انقباضات ایزوکنتیک سرعت ماهیچه ثابت باقی می‌ماند در حالیکه در سطح انقباض ایزوتونیک نیروی ماهیچه از طریق انقباض ماهیچه‌ای در طول انقباض تغییر می‌کند.

انقباض ایزوتونیک نیرو را ثابت و سرعت را متغیر می‌کند در حالی که این امر در انقباض ایزوکنتیک برعکس است.

دو نوع انقباض ایزوتونیک وجود دارد:

  • انقباضات دارای مرکز مشترک که برای مقابله با مقاومت شدت می‌گیرند سپس با کوتاه شدن ماهیچه ثابت باقی می‌مانند.
  • انقباضات بدون مرکز مشترک که طول ماهیچه در آن به علت نیروی بیشتر مقاومت در برابر نیروی تولید شده توسط ماهیچه افزایش می‌یابد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش