۹ شهریور، ۱۳۸۴ (چهارشنبه)

برابر با: ۳۱ اوت، ۲۰۰۵

۸ شهریور، ۱۳۸۴ (سه‌شنبه)

برابر با: ۳۰ اوت، ۲۰۰۵

۷ شهریور، ۱۳۸۴ (دوشنبه)

برابر با: ۲۹ اوت، ۲۰۰۵

۶ شهریور، ۱۳۸۴ (یکشنبه)

برابر با: ۲۸ اوت، ۲۰۰۵

۵ شهریور، ۱۳۸۴ (شنبه)

برابر با: ۲۷ اوت، ۲۰۰۵

۴ شهریور، ۱۳۸۴ (آدینه)

برابر با: ۲۶ اوت، ۲۰۰۵

۳ شهریور، ۱۳۸۴ (پنجشنبه)

برابر با: ۲۵ اوت، ۲۰۰۵

۲ شهریور، ۱۳۸۴ (چهارشنبه)

برابر با: ۲۴ اوت، ۲۰۰۵

۱ شهریور، ۱۳۸۴ (سه‌شنبه)

برابر با: ۲۳ اوت، ۲۰۰۵

۳۱ مرداد، ۱۳۸۴ (دوشنبه)

برابر با: ۲۲ اوت، ۲۰۰۵

۳۰ مرداد، ۱۳۸۴ (یکشنبه)

برابر با: ۲۱ اوت، ۲۰۰۵

۲۹ مرداد، ۱۳۸۴ (شنبه)

برابر با: ۲۰ اوت، ۲۰۰۵

۲۸ مرداد، ۱۳۸۴ (آدینه)

برابر با: ۱۹ اوت، ۲۰۰۵

۲۷ مرداد، ۱۳۸۴ (پنجشنبه)

برابر با: ۱۸ اوت، ۲۰۰۵

۲۶ مرداد، ۱۳۸۴ (چهارشنبه)

برابر با: ۱۷ اوت، ۲۰۰۵

۲۵ مرداد، ۱۳۸۴ (سه‌شنبه)

برابر با: ۱۶ اوت، ۲۰۰۵

۲۴ مرداد، ۱۳۸۴ (دوشنبه)

برابر با: ۱۵ اوت، ۲۰۰۵

۲۳ مرداد، ۱۳۸۴ (یکشنبه)

برابر با: ۱۴ اوت، ۲۰۰۵

۲۲ مرداد، ۱۳۸۴ (شنبه)

برابر با: ۱۳ اوت، ۲۰۰۵

۲۱ مرداد، ۱۳۸۴ (آدینه)

برابر با: ۱۲ اوت، ۲۰۰۵

۲۰ مرداد، ۱۳۸۴ (پنجشنبه)

برابر با: ۱۱ اوت، ۲۰۰۵

۱۹ مرداد، ۱۳۸۴ (چهارشنبه)

برابر با: ۱۰ اوت، ۲۰۰۵

۱۸ مرداد، ۱۳۸۴ (سه‌شنبه)

برابر با: ۹ اوت، ۲۰۰۵

۱۷ مرداد، ۱۳۸۴ (دوشنبه)

برابر با: ۸ اوت، ۲۰۰۵

۱۶ مرداد، ۱۳۸۴ (یکشنبه)

برابر با: ۷ اوت، ۲۰۰۵

۱۵ مرداد، ۱۳۸۴ (شنبه)

برابر با: ۶ اوت، ۲۰۰۵

۱۴ مرداد، ۱۳۸۴ (آدینه)

برابر با: ۵ اوت، ۲۰۰۵

۱۳ مرداد، ۱۳۸۴ (پنجشنبه)

برابر با: ۴ اوت، ۲۰۰۵

۱۲ مرداد، ۱۳۸۴ (چهارشنبه)

برابر با: ۳ اوت، ۲۰۰۵

۱۱ مرداد، ۱۳۸۴ (سه‌شنبه)

برابر با: ۲ اوت، ۲۰۰۵

۱۰ مرداد، ۱۳۸۴ (دوشنبه)

برابر با: ۱ اوت، ۲۰۰۵

خبرهای پیشین براساس ماه‌ها