اورشانابی [* ۱] در حماسه گیلگمش قایق‌ران اوتنپیشتیم و گیلگمش در آب‌های مردگان بود.

قایقرانی از اموات کشیده شده اثری از Félix Resurrección Hidalgo

گیلگمش به اندرز سیدوری نزد اورشانابیِ قایق‌ران می‌رود و از او برای راندن کشتی در آب‌های مردگان تقاضای کمک می‌کند. اورشانابی از شاه می‌پرسد که کیست و در آنجا چه می‌کند، پادشاه نیز پاسخ می‌دهد که به دنبال دوست نزدیکی است که درگذشته است. قایق‌ران می‌گوید که باید نخست چند امتحان به انجام رساند و سپس بازگردد. گیلگمش پس از انجام آزمون‌هایش بازمی‌گردد و اوتنپیشتیم را به همراه می‌آورد.

پانویسویرایش

  1. Urshanabi

منابعویرایش

  • گیل گمش. ترجمهٔ احمد شاملو. نشر چشمه.
  • Donna Rosenberg, World Mythology: An Anthology of the Great Myths and Epics p 194, McGraw-Hill Professional, 1993. 9780844257679