باز کردن منو اصلی

اوستن یا اوستانوس شاهزاده هخامنشی پسر داریوش دوم (هشتمین شاهنشاه هخامنشی) و پروشات بود. او برادر کوچک تر اردشیر دوم بود و همراه با برادر دیگرش هخشتره مورد محبت برادرشان بودند او با به حکومت رسیدن اردشیر سوم همراه با دیگر شاهزادگان اعدام شد. وی همچنین پدر ارشام و پدربزرگ داریوش سوم آخرین شاهنشاه هخامنشی بود.

منابعویرایش