ریزچشمک

(تغییرمسیر از اوماتیوم)

Ommatidium: A – cornea, B – crystalline cone, C & D – pigment cells, E – rhabdom, F – photoreceptor cells, G – membrana fenestrata, H – optic nerve ?بندانگشتی|چپ|چشم مرکب]]

ریزچشمک (اوماتیدی، اوماتیدیوم) به هر واحد بینایی چشم مرکب در حشرات می‌گویند.هر اوماتیدی یک عدسی متمرکزکننده نور مجزا دارد.هر اوماتیدی نور را از یک بخش بسیار کوچک میدان دید آشکار می‌کند.از تفاوت در شدت نور وارد شده به اوماتیدی‌های بسیار زیاد،یک شکل موزائیکی حاصل می‌شود.