اپسیلون‌پروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا

اپسیلون‌پروتئوباکتریا (نام علمی: Epsilonproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

اپسیلون‌پروتئوباکتریا
کامپیلوباکتر
رده‌بندی علمی
حوزه: باکتری
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: Epsilonproteobacteria
راسته

اپسیلون پروتئوباکتریا گونه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شوند مانند کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش