اپاندیم

(تغییرمسیر از اپندیموسیت)

اپندیما (به انگلیسی: Ependyma) (به یونانی: ἐπένδυμα) به معنای لباس، اپاندیموسیت‌ها (Épendymocytes) یا سلول‌های اپاندیمی، پوشش درونی بطن‌های مغز و مجرای مرکزی نخاع هستند. اپاندیم‌ها از جمله سلول‌های گلیال در دستگاه عصبی مرکزی هستند که از تمایز سلول‌های نورواپی تلیال ایجاد می‌شوند. این سلول‌های در بافت پوششی که حفره‌های بطنی را می‌پوشاند قرار دارند و مسئول تراوش مایع مغزی نخاعی هستند. این سلول‌ها همچنین دارای مژک‌هایی برای حرکت دادن مایع مغزی نخاعی می‌باشند.

اپاندیم
سلول‌های اپاندیمی در بافت پوششی حفره بطنی.
Photomicrograph of hematoxylin stained section of normal ependymal cells at 400x magnification. Human autopsy tissue
شناسه‌ها
MeSHD004805
TA98A14.1.00.022
TA25368
FMA242791

منابع

ویرایش
  • ابراهیم قادر شکری (۱۳۸۶)، «فیزیولوژی عصبی»، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمهٔ احمدرضا نیاورانی، سماط، شابک ۹۶۴-۵۷۸۹-۹۸-۲
  • تونی اسمیت، سو دیویدسن (۱۳۸۴مغز و سیستم عصبی، ترجمهٔ عباس تیرگانی، بیژن معصوم، نشر سنبله، شابک ۹۶۴-۳۹۲-۰۷۱-۲
  • پ. لاژه (۱۳۷۵بیولوژی و فیزیولوژی عصبی، ترجمهٔ اسماعیل سردشتی روحانی، انتشارات دانشگاه تهران