اکثریت

بسیاری از تعداد زیادی از مردم یا چیزهایی
(تغییرمسیر از اکثریت مطلق)

اکثریت یا بیشینه، وضعیتی‌ست که در آن یک گروه در یک مجموعه اعضای بیشتری از گروه‌های دیگر دارد و در تضاد با اقلیت معنا می‌شود. اکثریت سه نوع دارد:

۱. اکثریت مطلق: کسب رضایت بیش از نصف واجدان شرایط

۲. اکثریت ساده: کسب رضایت بیش از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف آرای مأخوذه)

۳. اکثریت نسبی: کسب رضایت نصف یا کمتر از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف مأخوذه)