تغییرات ژنتیکی که افراد مربوط به یک گونه در نقاط مختلف جغرافیایی پیدا کرده‌اند را اکوتیپ (ecotype) یا بوم‌مونه[۱] می‌گویند. به عبارت دیگر، اکوتیپ، انشعابی ژن‌شناختی از یک جمعیت است که با زیستگاهی ویژه سازگار شده‌است.

به اکوتیپ، بوم‌گونه ecospecies هم گفته شد و بوم‌گونه در زیست‌شناسی این‌گونه تعریف می‌شود: گروهی از افراد یک گونه که تحت تأثیر شرایط بوم‌شناختی معین از سایر گروه‌ها متمایز می‌شوند و دارای توان زادآوری هستند به‌طوری‌که توان زادآوری آنها با یکدیگر بیشتر از افراد سایر گروه‌هاست.

منابعویرایش

واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان).

  1. برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی.