ایزوتوپ‌های آلومینیم

تاکنون ۲۲ ایزوتوپ (از ۲۱Al تا 42Al) و ۴ ایزومر از عنصر آلومینیوم شناسایی شده است که از این میان تنها ۲۷Al به طور طبیعی پایدار است و ۹۹٫۹ درصد این عنصر را تشکیل می‌دهد. همچنین ۲۶Al ایزوتوپ پرتوزای این عنصر است که دارای نیمه عمر t۱/۲ = ۷٫۲ × ۱۰۵ y است.

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotope(s)[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
19Al 13 6 ۱۹٫۰۲۱۸# <35 ns p 18Mg
20Al 13 7 ۲۰٫۰۱۹۴# <35 ns p 19Mg
21Al 13 8 ۲۱٫۰۲۸۰4(32)# <35 ns p 20Mg ۱/۲+#
22Al 13 9 ۲۲٫۰۱۹۵2(10)# 59(3) ms β+ (96.7%) 22Mg (۳)+
β+, 2p (2.5%) 20Ne
β+, p (0.8%) 21Na
23Al 13 10 ۲۳٫۰۰۷۲۶7(20) 470(30) ms β+ (92%) 23Mg ۵/۲+#
β+, p (8%) 22Na
23mAl ~0.35 s #۷۹
24Al 13 11 ۲۳٫۹۹۹۹۳۸9(30) 2.053(4) s β+ (99.95%) 24Mg ۴+
β+, α (.۰۳۴۹٪) 20Ne
β+, p (.0159%) 23Na
24mAl 425.8(1) keV 131.3(25) ms IT (82%) 24Al ۱+
β+ (18%) 24Mg
β+, α 20Ne
25Al 13 12 ۲۴٫۹۹۰۴۲۸1(5) 7.183(12) s β+ 25Mg ۵/۲+
26Al[n ۳] 13 13 ۲۵٫۹۸۶۸۹۱۶9(6) ۷٫۱7(24)×105 a β+ 26Mg ۵+ Trace[n ۴]
26mAl 228.305(13) keV 6.3452(19) s β+ 26Mg ۰+
27Al 13 14 ۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶3(12) پایدار ۵/۲+ ۱٫۰۰۰۰
28Al 13 15 ۲۷٫۹۸۱۹۱۰۳1(14) 2.2414(12) min β- 28Si ۳+
29Al 13 16 ۲۸٫۹۸۰۴۴۵0(13) 6.56(6) min β- 29Si ۵/۲+
30Al 13 17 ۲۹٫۹۸۲۹۶0(15) 3.60(6) s β- 30Si ۳+
31Al 13 18 ۳۰٫۹۸۳۹۴7(22) 644(25) ms β- (98.4%) 31Si (۳/۲٬۵/۲)+
β-, n (1.6%) 30Si
32Al 13 19 ۳۱٫۹۸۸۱2(9) 31.7(8) ms β- (99.3%) 32Si ۱+
β-, n (.7%) 31Si
32mAl 955.7(4) keV 200(20) ns (۴+)
33Al 13 20 ۳۲٫۹۹۰۸4(8) 41.7(2) ms β- (91.5%) 33Si (۵/۲+)#
β-, n (8.5%) 32Si
34Al 13 21 ۳۳٫۹۹۶۸5(12) 56.3(5) ms β- (87.5%) 34Si ۴-#
β-, n (12.5%) 33Si
35Al 13 22 ۳۴٫۹۹۹۸6(19) 38.6(4) ms β- (74%) 35Si ۵/۲+#
β-, n (26%) 33Si
36Al 13 23 ۳۶٫۰۰۶۲1(23) 90(40) ms β- (69%) 36Si
β-, n (31%) 35Si
37Al 13 24 ۳۷٫۰۱۰۶8(36) 10.7(13) ms β- 37Si ۳/۲+
38Al 13 25 ۳۸٫۰۱۷۲3(78) 7.6(6) ms β- 38Si
39Al 13 26 ۳۹٫۰۲۲۹7(158) 7.6(16) ms β- 39Si ۳/۲+#
40Al 13 27 ۴۰٫۰۳۱۴5(75)# 10# ms [>260 ns]
41Al 13 28 ۴۱٫۰۳۸۳3(86)# 2# ms [>260 ns] ۳/۲+#
42Al 13 29 ۴۲٫۰۴۶۸9(97)# 1 ms
  1. Abbreviations:
    IT: ایزومر هسته‌ای
  2. Bold for stable isotopes
  3. Used in radiodating events early in the Solar System's history and meteorites
  4. cosmogenic

منابعویرایش

  • جرم ایزوتوپ‌ها از:
  1. "Universal Nuclide Chart". Nucleonica. Retrieved 2012-08-15.

پیوند به بیرونویرایش