ایزوتوپ‌های اکسیژن

عنصر اکسیژن دارای سه ایزوتوپ پایدار (۱۶O, ۱۷O, و ۱۸O) است. ایزوتوپ‌های با عدد جرمی ۱۲O تا ۲۴O همگی ناپایدار هستند که در این بین ایزوتوپ ۱۵O با نیمه عمر ۱۲۲٫۲۴ ثانیه پایدارترین و ۱۲O با نیمه عمر ۵۸۰(۳۰)×۱۰−۲۴ ثانیه در بین این ایزوتوپ‌ها از همگی ناپایدار ترند. اکسیژن طبیعی مخلوطی از سه ایزوتوپ پایدار هست.

نمایی از شماتیک ایزوتوپ‌های اکسیژن


نماد Z(p) N(n)
جرم اتمی (u)
نیمه عمر decay mode(s)[۱] daughter
isotope(s)[n ۱]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
۱۲O ۸ ۴ ۱۲٫۰۳۴۴۰5(20) ۵۸0(30)×۱۰−۲۴ s
[۰٫۴0(25) MeV]
2p (۶۰٫۰٪) ۱۰C ۰+
p (۴۰٫۰٪) ۱۱N
۱۳O ۸ ۵ ۱۳٫۰۲۴۸۱2(10) ۸٫۵8(5) ms β+ (۸۹٫۱٪) ۱۳N (۳/۲-)
β+, p (۱۰٫۹٪) ۱۲C
۱۴O ۸ ۶ ۱۴٫۰۰۸۵۹۶۲5(12) ۷۰٫۵۹8(18) s β+ ۱۴N ۰+
۱۵O ۸ ۷ ۱۵٫۰۰۳۰۶۵6(5) ۱۲۲٫۲4(16) s β+ ۱۵N ۱/۲-
۱۶O[n ۲] ۸ ۸ ۱۵٫۹۹۴۹۱۴۶۱۹۵6(16) پایدار ۰+ ۰٫۹۹۷۵7(16) ۰٫۹۹۷۳۸-۰٫۹۹۷۷۶
۱۷O[n ۳] ۸ ۹ ۱۶٫۹۹۹۱۳۱۷0(12) پایدار ۵/۲+ ۳.8(1)×۱۰−۴ ۳٫۷×۱۰−۴-۴٫۰×۱۰−۴
۱۸O[n ۲][n ۴] ۸ ۱۰ ۱۷٫۹۹۹۱۶۱0(7) پایدار ۰+ ۲٫۰5(14)×۱۰−۳ ۱٫۸۸×۱۰−۳-۲٫۲۲×۱۰−۳
۱۹O ۸ ۱۱ ۱۹٫۰۰۳۵۸0(3) ۲۶٫۴۶4(9) s β ۱۹F ۵/۲+
۲۰O ۸ ۱۲ ۲۰٫۰۰۴۰۷۶7(12) ۱۳٫۵1(5) s β ۲۰F ۰+
۲۱O ۸ ۱۳ ۲۱٫۰۰۸۶۵6(13) ۳٫۴2(10) s β ۲۱F (۱/۲٬۳/۲٬۵/۲)+
۲۲O ۸ ۱۴ ۲۲٫۰۰۹۹7(6) ۲٫۲5(15) s β (۷۸٫۰٪) ۲۲F ۰+
β, n (۲۲٫۰٪) ۲۱F
۲۳O ۸ ۱۵ ۲۳٫۰۱۵۶9(13) ۸2(37) ms β, n (۵۷٫۹۹٪) ۲۲F ۱/۲+#
β (۴۲٫۰٪) ۲۳F
۲۴O ۸ ۱۶ ۲۴٫۰۲۰۴7(25) ۶5(5) ms β, n (۵۷٫۹۹٪) ۲۳F ۰+
β (۴۲٫۰۱٪) ۲۴F
۲۶O ۸ ۱۸ (۴۰) ns[۲][۳] β ۲۶F
n ۲۵O
 1. Bold for stable isotopes
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ The ratio between 16O and 18O is used to deduce ancient temperatures
 3. Can be used in NMR studies of metabolic pathways
 4. Can be used in studying certain metabolic pathways

Oxygen isotopes with ۲۵-۲۸ nucleons exist for less than 1 microsecond, since they are beyond the neutron drip line.[۴]

https://www.sid.ir/FileServer/SF/8321395h0210.pdf

نماد Z(p) N(n)
جرم اتمی (u)
نیمه عمر decay mode(s)[۵] daughter
isotope(s)[n ۱]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
۱۲O ۸ ۴ ۱۲٫۰۳۴۴۰5(20) ۵۸0(30)×۱۰−۲۴ s
[۰٫۴0(25) MeV]
2p (۶۰٫۰٪) ۱۰C ۰+
p (۴۰٫۰٪) ۱۱N
۱۳O ۸ ۵ ۱۳٫۰۲۴۸۱2(10) ۸٫۵8(5) ms β+ (۸۹٫۱٪) ۱۳N (۳/۲-)
β+, p (۱۰٫۹٪) ۱۲C
۱۴O ۸ ۶ ۱۴٫۰۰۸۵۹۶۲5(12) ۷۰٫۵۹8(18) s β+ ۱۴N ۰+
۱۵O ۸ ۷ ۱۵٫۰۰۳۰۶۵6(5) ۱۲۲٫۲4(16) s β+ ۱۵N ۱/۲-
۱۶O[n ۲] ۸ ۸ ۱۵٫۹۹۴۹۱۴۶۱۹۵6(16) پایدار ۰+ ۰٫۹۹۷۵7(16) ۰٫۹۹۷۳۸-۰٫۹۹۷۷۶
۱۷O[n ۳] ۸ ۹ ۱۶٫۹۹۹۱۳۱۷0(12) پایدار ۵/۲+ ۳.8(1)×۱۰−۴ ۳٫۷×۱۰−۴-۴٫۰×۱۰−۴
۱۸O[n ۲][n ۴] ۸ ۱۰ ۱۷٫۹۹۹۱۶۱0(7) پایدار ۰+ ۲٫۰5(14)×۱۰−۳ ۱٫۸۸×۱۰−۳-۲٫۲۲×۱۰−۳
۱۹O ۸ ۱۱ ۱۹٫۰۰۳۵۸0(3) ۲۶٫۴۶4(9) s β ۱۹F ۵/۲+
۲۰O ۸ ۱۲ ۲۰٫۰۰۴۰۷۶7(12) ۱۳٫۵1(5) s β ۲۰F ۰+
۲۱O ۸ ۱۳ ۲۱٫۰۰۸۶۵6(13) ۳٫۴2(10) s β ۲۱F (۱/۲٬۳/۲٬۵/۲)+
۲۲O ۸ ۱۴ ۲۲٫۰۰۹۹7(6) ۲٫۲5(15) s β (۷۸٫۰٪) ۲۲F ۰+
β, n (۲۲٫۰٪) ۲۱F
۲۳O ۸ ۱۵ ۲۳٫۰۱۵۶9(13) ۸2(37) ms β, n (۵۷٫۹۹٪) ۲۲F ۱/۲+#
β (۴۲٫۰٪) ۲۳F
۲۴O ۸ ۱۶ ۲۴٫۰۲۰۴7(25) ۶5(5) ms β, n (۵۷٫۹۹٪) ۲۳F ۰+
β (۴۲٫۰۱٪) ۲۴F
۲۶O ۸ ۱۸ (۴۰) ns[۶][۷] β ۲۶F
n ۲۵O
 1. Bold for stable isotopes
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ The ratio between 16O and 18O is used to deduce ancient temperatures
 3. Can be used in NMR studies of metabolic pathways
 4. Can be used in studying certain metabolic pathways

Oxygen isotopes with ۲۵-۲۸ nucleons exist for less than 1 microsecond, since they are beyond the neutron drip line.[۴]

پانویس ویرایش

 1. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
 2. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
 3. http://education.jlab.org/itselemental/iso008.html
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ [عدم مطابقت با منبع][نیازمند منبع]"Nuclear Physicists Examine Oxygen's Limits". Science Daily. 2007-09-18. Retrieved 2010-09-16.
 5. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
 6. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
 7. http://education.jlab.org/itselemental/iso008.html

منابع ویرایش

 • منابع جدول

مطالعه بیشتر ویرایش