ایزوتوپ‌های فرمیم

عنصر فرمیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست.نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۵Fm بود که در سال ۱۹۵۲ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۲۰ ایزتوپ (۲۴۱Fm تا ۲۶۰Fm) و دو ایزومر هسته‌ای ۲۵۰mFm و ۲۵۱mFm از فرمیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۷Fm با نیمه عمر ۱۰۰٫۵ روز است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
241Fm 100 141 ۲۴۱٫۰۷۴۲1(32)# ۷۳0(60) µs SF(>78%) (various) ۵/۲#+
α (<14%) 237Cf
242Fm 100 142 ۲۴۲٫۰۷۳۴3(43)# 0.8(2) ms SF (various) ۰+
α (به ندرت) 238Cf
243Fm 100 143 ۲۴۳٫۰۷۴۴7(23)# 231(9) ms α (۹۱٪) 239Cf ۷/۲-#
SF (9%) (various)
β+ (rare) 243Es
244Fm 100 144 ۲۴۴٫۰۷۴۰4(22)# 3.12(8) ms SF (99%) (various) ۰+
α (۱٪) 240Cf
245Fm 100 145 ۲۴۵٫۰۷۵۳5(21)# 4.2(13) s α (۹۵٫۷٪) 241Cf ۱/۲+#
β+ (4.2%) 245Es
SF (.13%) (various)
246Fm 100 146 ۲۴۶٫۰۷۵۳۵0(17) 1.54(4) s α (۸۵٪) 242Cf ۰+
β+ (10%) 246Es
β+, SF (10%) (various)
SF (4.5%) (various)
247Fm 100 147 ۲۴۷٫۰۷۶۹5(12)# 31(1) s α (>۵۰٪) 243Cf (۷/۲+)
β+ (<50%) 247Es
248Fm 100 148 ۲۴۸٫۰۷۷۱۸6(9) 35.1(8) s α (۹۳٪) 244Cf ۰+
β+ (7%) 248Es
SF (.10%) (various)
249Fm 100 149 ۲۴۹٫۰۷۸۹۲8(7) 1.6(1) min β+ (85%) 249Es (۷/۲+)#
α (۱۵٪) 245Cf
250Fm 100 150 ۲۵۰٫۰۷۹۵۲1(9) 30.4(15) min α (۹۰٪) 246Cf ۰+
EC (10%) 250Es
SF (6.9×10−3%) (various)
250mFm 1199.2(10) keV 1.92(5) s IT 250Fm (۸-)
251Fm 100 151 ۲۵۱٫۰۸۱۵۴0(16) 5.30(8) h β+ (98.2%) 251Es (۹/۲-)
α (۱٫۸٪) 247Cf
251mFm 200.09(11) keV ۲۱.1(16) µs (۵/۲+)
252Fm 100 152 ۲۵۲٫۰۸۲۴۶7(6) 25.39(4) h α (۹۹٫۹۹٪) 248Cf ۰+
SF (.0023%) (various)
β+β+ (rare) 252Cf
253Fm 100 153 ۲۵۳٫۰۸۵۱۸5(4) 3.00(12) d EC (88%) 253Es (۱/۲)+
α (۱۲٪) 249Cf
254Fm 100 154 ۲۵۴٫۰۸۶۸۵۴4(30) 3.240(2) h α (۹۹٫۹۴٪) 250Cf ۰+
SF (.0592%) (various)
255Fm 100 155 ۲۵۵٫۰۸۹۹۶4(5) 20.07(7) h α 251Cf ۷/۲+
SF (2.4×10−5%) (various)
256Fm 100 156 ۲۵۶٫۰۹۱۷۷4(8) 157.6(13) min SF (91.9%) (various) ۰+
α (۸٫۱٪) 252Cf
257Fm[n ۲] 100 157 ۲۵۷٫۰۹۵۱۰6(7) 100.5(2) d α (۹۹٫۷۹٪) 253Cf (۹/۲+)
SF (.21%) (various)
258Fm 100 158 ۲۵۸٫۰۹۷۰8(22)# ۳۷0(14) µs SF (various) ۰+
259Fm 100 159 ۲۵۹٫۱۰۰6(3)# 1.5(3) s SF (various) ۳/۲+#
260Fm[n ۳][n ۴] 100 160 ۲۶۰٫۱۰۲۸1(55)# 1# min ۰+
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
    SF: شکافت خود به خود
  2. Heaviest nuclide produced via neutron capture
  3. Discovery of this isotope is unconfirmed
  4. Not directly synthesized, occurs as decay product of 260Md

منابعویرایش