ایزوتوپ‌های لارنسیم

عنصر لارنسیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۸Lr بود که در سال ۱۹۶۱ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۱ ایزوتوپ (۲۵۲Lr تا ۲۶۲Lr) و یک ایزومر هسته‌ای (۲۵۳mLr) از لارنسیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۶۲Lr با نیمه عمر ۲۱۶ دقیقه است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
252Lr[n ۲] 103 149 ۲۵۲٫۰۹۵۲6(26)# 390(90) ms
[0.36(+11-7) s]
α (۹۰٪) 248Md
β+ (10%) 252No
SF (1%) (متنوع)
253Lr[n ۳] 103 150 ۲۵۳٫۰۹۵۰9(22)# 580(70) ms
[0.57(+7-6) s]
α (۹۰٪) 249Md (۷/۲-)
SF (9%) (متنوع)
β+ (1%) 253No
253mLr[n ۳] 30(100)# keV 1.5(3) s
[1.5(+3-2) s]
(۱/۲-)
254Lr[n ۴] 103 151 ۲۵۴٫۰۹۶۴8(32)# 13(3) s α (۷۸٪) 250Md
β+ (22%) 254No
SF (.1%) (متنوع)
255Lr 103 152 ۲۵۵٫۰۹۶۵۶2(19) 22(4) s α (۶۹٪) 251Md ۷/۲-#
β+ (30%) 255No
SF (1%) (متنوع)
256Lr 103 153 ۲۵۶٫۰۹۸۴9(9) 27(3) s α (۸۰٪) 252Md
β+ (20%) 256No
SF (.01%) (متنوع)
257Lr 103 154 ۲۵۷٫۰۹۹۴2(5)# 646(25) ms α (۹۹٫۹۹٪) 253Md ۹/۲+#
β+ (.01%) 257No
SF (.001%) (متنوع)
258Lr 103 155 ۲۵۸٫۱۰۱۷6(11)# 4.1(3) s α (۹۵٪) 254Md
β+ (5%) 258No
259Lr 103 156 ۲۵۹٫۱۰۲۹0(8)# 6.2(3) s α (۷۷٪) 255Md ۹/۲+#
SF (23%) (متنوع)
β+ (.5%) 259No
260Lr 103 157 ۲۶۰٫۱۰۵۵1(13)# 2.7 min α (۷۵٪) 256Md
β+ (15%) 260No
SF (10%) (متنوع)
261Lr 103 158 ۲۶۱٫۱۰۶۸8(22)# 44 min SF (متنوع)
α (rare) 257Md
262Lr 103 159 ۲۶۲٫۱۰۹۶1(22)# 216 min β+ 262No
α (به ندرت) 258Md
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs as a decay product of 256Db
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Not directly synthesized, occurs as a decay product of 257Db
  4. Not directly synthesized, occurs as a decay product of 258Db

منابعویرایش