ایزوتوپ‌های منگنز

فلز منگنز دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۵۵Mn است. تاکنون ۲۵ ایزوتوپ پزتوزای مصنوعی از منگنز شناسایی شده است که پایدارترین آن ۵۳Mn با نیمه عمر ۳٫۷ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
excitation energy
44Mn ۲۵ ۱۹ ۴۴٫۰۰۶۸7(54)# <105 ns p 43Cr (۲-)#
45Mn ۲۵ ۲۰ ۴۴٫۹۹۴۵1(32)# ناشناخته p 44Cr (۷/۲-)#
46Mn ۲۵ ۲۱ ۴۵٫۹۸۶۷2(12)# 37(3) ms β+ (78%) 46Cr (۴+)
β+, p (22%) 45V
β+, α (<1%) 42Ti
β+, 2p (<1%) 44Ti
46mMn 150(100)# keV 1# ms β+ 46Cr ۱-#
47Mn ۲۵ ۲۲ ۴۶٫۹۷۶۱0(17)# 100(50) ms β+ (96.6%) 47Cr ۵/۲-#
β+, p (3.4%) 46V
48Mn ۲۵ ۲۳ ۴۷٫۹۶۸۵2(12) 158.1(22) ms β+ (99.71%) 48Cr ۴+
β+, p (.027%) 47V
β+, α (۶×10−4%) 44Ti
49Mn ۲۵ ۲۴ ۴۸٫۹۵۹۶۱8(26) 382(7) ms β+ 49Cr ۵/۲-
50Mn ۲۵ ۲۵ ۴۹٫۹۵۴۲۳۸2(11) 283.29(8) ms β+ 50Cr ۰+
50mMn 229(7) keV 1.75(3) min β+ 50Cr ۵+
51Mn ۲۵ ۲۶ ۵۰٫۹۴۸۲۱۰8(11) 46.2(1) min β+ 51Cr ۵/۲-
52Mn ۲۵ ۲۷ ۵۱٫۹۴۵۵۶۵5(21) 5.591(3) d β+ 52Cr ۶+
52mMn 377.749(5) keV 21.1(2) min β+ (98.25%) 52Cr ۲+
IT (1.75%) 52Mn
53Mn ۲۵ ۲۸ ۵۲٫۹۴۱۲۹۰1(9) ۳.7(4)×106 a EC 53Cr ۷/۲- ناچیز
54Mn ۲۵ ۲۹ ۵۳٫۹۴۰۳۵۸9(14) 312.03(3) d EC 99.99% 54Cr ۳+
β- (2.9×10−4%) 54Fe
β+ (5.76×10−7%) 54Cr
55Mn ۲۵ ۳۰ ۵۴٫۹۳۸۰۴۵1(7) پایدار ۵/۲- ۱٫۰۰۰۰
56Mn ۲۵ ۳۱ ۵۵٫۹۳۸۹۰۴9(7) 2.5789(1) h β- 56Fe ۳+
57Mn ۲۵ ۳۲ ۵۶٫۹۳۸۲۸۵4(20) 85.4(18) s β- 57Fe ۵/۲-
58Mn ۲۵ ۳۳ ۵۷٫۹۳۹۹8(3) 3.0(1) s β- 58Fe ۱+
58mMn 71.78(5) keV 65.2(5) s β- (>99.9%) 58Fe (۴)+
IT (<.1%) 58Mn
59Mn ۲۵ ۳۴ ۵۸٫۹۴۰۴4(3) 4.59(5) s β- 59Fe (۵/۲)-
60Mn ۲۵ ۳۵ ۵۹٫۹۴۲۹1(9) 51(6) s β- 60Fe ۰+
60mMn 271.90(10) keV 1.77(2) s β- (88.5%) 60Fe ۳+
IT (11.5%) 60Mn
61Mn ۲۵ ۳۶ ۶۰٫۹۴۴۶5(24) 0.67(4) s β- 61Fe (۵/۲)-
62Mn ۲۵ ۳۷ ۶۱٫۹۴۸۴3(24) 671(5) ms β- (>99.9%) 62Fe (۳+)
β-, n (<.1%) 61Fe
62mMn 0(150)# keV 92(13) ms (۱+)
63Mn ۲۵ ۳۸ ۶۲٫۹۵۰۲4(28) 275(4) ms β- 63Fe ۵/۲-#
64Mn ۲۵ ۳۹ ۶۳٫۹۵۴۲5(29) 88.8(25) ms β- (>99.9%) 64Fe (۱+)
β-, n (<.1%) 63Fe
64mMn 135(3) keV >۱۰۰ µs
65Mn ۲۵ ۴۰ ۶۴٫۹۵۶۳4(58) 92(1) ms β- (>99.9%) 65Fe ۵/۲-#
β-, n (<.1%) 64Fe
66Mn ۲۵ ۴۱ ۶۵٫۹۶۱۰8(43)# 64.4(18) ms β- (>99.9%) 66Fe
β-, n (<.1%) 65Fe
67Mn ۲۵ ۴۲ ۶۶٫۹۶۴۱4(54)# 45(3) ms β- 67Fe ۵/۲-#
68Mn ۲۵ ۴۳ ۶۷٫۹۶۹۳0(64)# 28(4) ms
69Mn ۲۵ ۴۴ ۶۸٫۹۷۲۸4(86)# 14(4) ms ۵/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند

منابعویرایش