ایزوتوپ‌های منیزیم

نمودار دایره‌ای فراوانی طبیعی ایزوتوپ‌های منیزیم.

عنصر فلزی منیزیم به طور طبیعی شامل سه ایزوتوپ پایدار است.(۲۴Mg, ۲۵Mg, و ۲۶Mg) همچنین تاکنون ۱۹ ایزوتوپ پرتوزا نیز از این عنصر شناسایی شده است، (از ۱۹Mg تا ۴۰Mg) که پایدارترین آن‌ها ۲۸Mg با نیمه عمر ۲۰٫۹۱۵ ساعت است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد پروتون نوترون  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱] ایزوتوپ‌های دختر[n ۱] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
19Mg 12 7 ۱۹٫۰۳۵۴7(27) ۱/۲-#
20Mg 12 8 ۲۰٫۰۱۸۸۶3(29) 90.8(24) ms β+ (97%) 20Na ۰+
β+, p (3%) 19Ne
21Mg 12 9 ۲۱٫۰۱۱۷۱3(18) 122(2) ms β+ (66.9%) 21Na (۵/۲٬۳/۲)+
β+, p (32.6%) 20Ne
β+, α (۰٫۵٪) 16F
22Mg 12 10 ۲۱٫۹۹۹۵۷۳8(14) 3.8755(12) s β+ 22Na ۰+
23Mg 12 11 ۲۲٫۹۹۴۱۲۳7(14) 11.317(11) s β+ 23Na ۳/۲+
24Mg 12 12 ۲۳٫۹۸۵۰۴۱۷۰0(14) پایدار ۰+ ۰٫۷۸۹9(4) ۰٫۷۸۹۵۸-۰٫۷۹۰۱۷
25Mg 12 13 ۲۴٫۹۸۵۸۳۶۹2(3) پایدار ۵/۲+ ۰٫۱۰۰0(1) ۰٫۰۹۹۹۶-۰٫۱۰۰۱۲
26Mg[n ۲] 12 14 ۲۵٫۹۸۲۵۹۲۹۲9(30) پایدار ۰+ ۰٫۱۱۰1(3) ۰٫۱۰۹۸۷-۰٫۱۱۰۳۰
27Mg 12 15 ۲۶٫۹۸۴۳۴۰۵9(5) 9.458(12) min β 27Al ۱/۲+
28Mg 12 16 ۲۷٫۹۸۳۸۷۶8(22) 20.915(9) h β 28Al ۰+
29Mg 12 17 ۲۸٫۹۸۸۶۰0(15) 1.30(12) s β 29Al ۳/۲+
30Mg 12 18 ۲۹٫۹۹۰۴۳4(9) 335(17) ms β (99.94%) 30Al ۰+
β, n (.06%) 29Al
31Mg 12 19 ۳۰٫۹۹۶۵۴6(13) 230(20) ms β (98.3%) 31Al ۳/۲+
β, n (1.7%) 30Al
32Mg 12 20 ۳۱٫۹۹۸۹۷5(19) 86(5) ms β (97.6%) 32Al ۰+
β, n (2.4%) 31Al
33Mg 12 21 ۳۳٫۰۰۵۲۵4(21) 90.5(16) ms β (83%) 33Al ۷/۲-#
β, n (17%) 32Al
34Mg 12 22 ۳۴٫۰۰۹۴6(25) 20(10) ms β (>99.9%) 34Al ۰+
β, n (<.1%) 33Al
35Mg 12 23 ۳۵٫۰۱۷۳4(43)# 70(40) ms β, n (52%) 34Al (۷/۲-)#
β (48%) 35Al
36Mg 12 24 ۳۶٫۰۲۳۰0(54)# 3.9(13) ms β 36Al ۰+
37Mg 12 25 ۳۷٫۰۳۱۴0(97)# 40# ms [>260 ns] β 37Al ۷/۲-#
β, n 36Al
38Mg 12 26 ۳۸٫۰۳۷۵7(54)# 1# ms [>260 ns] ۰+
39Mg 12 27 ۳۹٫۰۴۶۷7(55)# <260 ns ۷/۲-#
40Mg 12 28 ۴۰٫۰۵۳۹3(97)# 1# ms ۰+
  1. Bold for stable isotopes
  2. Used in radiodating events early in the Solar System's history

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش