باز کردن منو اصلی

فلز پلاتین به طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (۱۹۲Pt, ۱۹۴Pt, ۱۹۵Pt, ۱۹۶Pt, ۱۹۸Pt) و یک ایزوتوپ دیرینه (۱۹۰Pt) با نیمه عمر ۶٫۵۰×۱۰۱۱ سال است. همچنین تاکنون ۳۱ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که پایدارترین آن‌ها ۱۹۳Pt با نیمه عمر ۵۰ سال است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
166Pt 78 88 ۱۶۵٫۹۹۴۸6(54)# ۳۰0(100) µs ۰+
167Pt 78 89 ۱۶۶٫۹۹۲۹8(44)# ۷۰0(200) µs ۷/۲-#
168Pt 78 90 ۱۶۷٫۹۸۸۱5(22) 2.00(18) ms α 164Os ۰+
β+ (به ندرت) 168Ir
169Pt 78 91 ۱۶۸٫۹۸۶۷2(22)# 3.7(15) ms α 165Os ۳/۲-#
β+ (rare) 169Ir
170Pt 78 92 ۱۶۹٫۹۸۲۴۹5(20) 14.0(2) ms α (۹۸٪) 166Os ۰+
β+ (2%) 170Ir
171Pt 78 93 ۱۷۰٫۹۸۱۲4(9) 51(2) ms α (۹۹٪) 167Os ۳/۲-#
β+ (1%) 171Ir
172Pt 78 94 ۱۷۱٫۹۷۷۳۴7(14) 98.4(24) ms α (۷۷٪) 168Os ۰+
β+ (23%) 172Ir
173Pt 78 95 ۱۷۲٫۹۷۶۴4(6) 365(7) ms α (۸۴٪) 169Os ۵/۲-#
β+ (16%) 173Ir
174Pt 78 96 ۱۷۳٫۹۷۲۸۱9(13) 0.889(17) s α (۸۳٪) 170Os ۰+
β+ (17%) 174Ir
175Pt 78 97 ۱۷۴٫۹۷۲۴۲1(20) 2.53(6) s α (۶۴٪) 171Os ۵/۲-#
β+ (36%) 175Ir
176Pt 78 98 ۱۷۵٫۹۶۸۹۴5(15) 6.33(15) s β+ (62%) 176Ir ۰+
α (۳۸٪) 172Os
177Pt 78 99 ۱۷۶٫۹۶۸۴۶9(16) 10.6(4) s β+ (94.4%) 177Ir ۵/۲-
α (۵٫۶٪) 173Os
177mPt 147.4(4) keV ۲.2(3) µs ۱/۲-
178Pt 78 100 ۱۷۷٫۹۶۵۶۴9(12) 21.1(6) s β+ (92.3%) 178Ir ۰+
α (۷٫۷٪) 174Os
179Pt 78 101 ۱۷۸٫۹۶۵۳۶3(10) 21.2(4) s β+ (99.76%) 179Ir ۱/۲-
α (۰٫۲۴٪) 175Os
180Pt 78 102 ۱۷۹٫۹۶۳۰۳1(12) 56(2) s β+ (99.7%) 180Ir ۰+
α (۰٫۳٪) 176Os
181Pt 78 103 ۱۸۰٫۹۶۳۰۹7(16) 52.0(22) s β+ (99.93%) 181Ir ۱/۲-
α (۰٫۰۷۴٪) 177Os
182Pt 78 104 ۱۸۱٫۹۶۱۱۷1(17) 2.2(1) min β+ (99.96%) 182Ir ۰+
α (.۰۳۸٪) 178Os
183Pt 78 105 ۱۸۲٫۹۶۱۵۹7(17) 6.5(10) min β+ (99.99%) 183Ir ۱/۲-
α (.۰۰۹۶٪) 179Os
183m1Pt 34.50(8) keV 43(5) s β+ (99.99%) 183Ir (۷/۲)-
α (۴×10−4%) 179Os
IT 183Pt
183m2Pt 195.68(11) keV >150 ns (۹/۲)+
184Pt 78 106 ۱۸۳٫۹۵۹۹۲2(19) 17.3(2) min β+ (99.99%) 184Ir ۰+
α (.۰۰۱۶۹٪) 180Os
184mPt 1839.4(16) keV 1.01(5) ms IT 184Pt ۸-
185Pt 78 107 ۱۸۴٫۹۶۰۶2(4) 70.9(24) min β+ (99.99%) 185Ir (۹/۲+)
α (.۰۰۵٪) 181Os
185mPt 103.4(2) keV 33.0(8) min β+ (98%) 185Ir (۱/۲-)
α (۲٪) 181Os
186Pt 78 108 ۱۸۵٫۹۵۹۳۵1(23) 2.08(5) h β+ (99.99%) 186Ir ۰+
α (۱٫۴×10−4%) 182Os
187Pt 78 109 ۱۸۶٫۹۶۰۵9(3) 2.35(3) h β+ 187Ir ۳/۲-
188Pt 78 110 ۱۸۷٫۹۵۹۳۹5(6) 10.2(3) d EC (99.99%) 188Ir ۰+
α (۲٫۶×10−5%) 184Os
189Pt 78 111 ۱۸۸٫۹۶۰۸۳4(12) 10.87(12) h β+ 189Ir ۳/۲-
189m1Pt 172.80(6) keV 464(25) ns ۹/۲-
189m2Pt 191.6(4) keV ۱۴3(5) µs (۱۳/۲+)
190Pt 78 112 ۱۸۹٫۹۵۹۹۳2(6) ۶.5(3)×1011 a α 186Os ۰+ ۱.4(1)×10−4
191Pt 78 113 ۱۹۰٫۹۶۱۶۷7(5) 2.862(7) d EC 191Ir ۳/۲-
191m1Pt 100.67(2) keV >۱ µs (۹/۲)-
191m2Pt 149.04(2) keV ۹5(5) µs (۱۳/۲)+
192Pt 78 114 ۱۹۱٫۹۶۱۰۳۸0(27) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۷۸2(7)
193Pt 78 115 ۱۹۲٫۹۶۲۹۸۷4(18) 50(6) a EC 193Ir ۱/۲-
193mPt 149.78(4) keV 4.33(3) d IT 193Pt ۱۳/۲+
194Pt 78 116 ۱۹۳٫۹۶۲۶۸۰3(9) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۳۲۹۶7(99)
195Pt 78 117 ۱۹۴٫۹۶۴۷۹۱1(9) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲- ۰٫۳۳۸۳2(10)
195mPt 259.30(8) keV 4.010(5) d IT 195Pt ۱۳/۲+
196Pt 78 118 ۱۹۵٫۹۶۴۹۵۱5(9) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۲۵۲۴2(41)
197Pt 78 119 ۱۹۶٫۹۶۷۳۴۰2(9) 19.8915(19) h β- 197Au ۱/۲-
197mPt 399.59(20) keV 95.41(18) min IT (96.7%) 197Pt ۱۳/۲+
β- (3.3%) 197Au
198Pt 78 120 ۱۹۷٫۹۶۷۸۹3(3) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۰۷۱۶3(55)
199Pt 78 121 ۱۹۸٫۹۷۰۵۹3(3) 30.80(21) min β- 199Au ۵/۲-
199mPt 424(2) keV 13.6(4) s IT 199Pt (۱۳/۲)+
200Pt 78 122 ۱۹۹٫۹۷۱۴۴1(22) 12.5(3) h β- 200Au ۰+
201Pt 78 123 ۲۰۰٫۹۷۴۵1(5) 2.5(1) min β- 201Au (۵/۲-)
202Pt 78 124 ۲۰۱٫۹۷۵۷4(32)# 44(15) h β- 202Au ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 4. Believed to undergo α decay to 188Os with a half-life over 470×1015 years
 5. Believed to undergo α decay to 190Os
 6. Believed to undergo α decay to 191Os
 7. Believed to undergo α decay to 192Os
 8. Believed to undergo α decay to 194Os or double β- decay to 198Hg with a half-life over 320×1012 years

منابعویرایش