ایزوتوپ‌های کوریوم

عنصر کوریم یک عنصر مصنوعی است که طی فرایندهای هسته‌ای در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود. این عنصر فاقد ایزوتوپ پایدار است و در نتیجه برای آن جرم اتمی استاندارد تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۴۲Cm می‌باشد که در سال ۱۹۴۴ کشف گردید.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z
(p)
N
(n)
جرم ایوتوپی
(u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ های دختر[n ۲] اسپین
excitation energy
232Cm 96 136 ۱? min ۰+
233Cm 96 137 ۲۳۳٫۰۵۰۷7(8) 1# min β+ 233Am ۳/۲+#
α 229Pu
234Cm 96 138 ۲۳۴٫۰۵۰۱6(2) 51(12) s β+ 234Am ۰+
α 230Pu
235Cm 96 139 ۲۳۵٫۰۵۱۴3(22)# 5# min β+ 235Am ۵/۲+#
α 231Pu
236Cm 96 140 ۲۳۶٫۰۵۱۴1(22)# 10# min β+ 236Am ۰+
α 232Pu
237Cm 96 141 ۲۳۷٫۰۵۲۹0(22)# 20# min β+ 237Am ۵/۲+#
α 233Pu
238Cm 96 142 ۲۳۸٫۰۵۳۰3(4) 2.4(1) h EC (90%) 238Am ۰+
α (۱۰٪) 234Pu
239Cm 96 143 ۲۳۹٫۰۵۴۹6(11)# ~2.9 h β+ (99.9%) 239Am (۷/۲-)
α (.۱٪) 235Pu
240Cm 96 144 ۲۴۰٫۰۵۵۵۲۹5(25) 27(1) d α (۹۹٫۵٪) 236Pu ۰+
EC (.5%) 240Am
SF (3.9×10−6%) (various)
241Cm 96 145 ۲۴۱٫۰۵۷۶۵۳0(23) 32.8(2) d EC (99%) 241Am ۱/۲+
α (۱٪) 237Pu
242Cm[n ۳] 96 146 ۲۴۲٫۰۵۸۸۳۵8(20) 162.8(2) d α 238Pu ۰+
SF (6.33×10−6%) (various)
CD (10−14%)[n ۴] 208Pb
34Si
β+β+ (rare) 242Pu
243Cm 96 147 ۲۴۳٫۰۶۱۳۸۹1(22) 29.1(1) a α (۹۹٫۷۱٪) 239Pu ۵/۲+
EC (.29%) 243Am
SF (5.3×10−9%) (various)
243mCm 87.4(1) keV ۱٫۰8(3) µs ۱/۲+
244Cm[n ۳] 96 148 ۲۴۴٫۰۶۲۷۵۲6(20) 18.10(2) a α 240Pu ۰+
SF (1.34×10−4%) (various)
244mCm 1040.188(12) keV 34(2) ms IT 244Cm ۶+
245Cm 96 149 ۲۴۵٫۰۶۵۴۹۱2(22) ۸.5(1)×103 a α 241Pu ۷/۲+
SF (6.1×10−7%) (various)
245mCm 355.90(10) keV 290(20) ns ۱/۲+
246Cm 96 150 ۲۴۶٫۰۶۷۲۲۳7(22) ۴٫۷6(4)×103 a α (۹۹٫۹۷٪) 242Pu ۰+
SF (.0261%) (various)
247Cm 96 151 ۲۴۷٫۰۷۰۳۵4(5) ۱٫۵6(5)×107 a α 243Pu ۹/۲-
248Cm 96 152 ۲۴۸٫۰۷۲۳۴9(5) ۳٫۴8(6)×105 a α (۹۱٫۷۴٪) 244Pu ۰+
SF (8.26%) (various)
β-β- (rare) 248Cf
249Cm 96 153 ۲۴۹٫۰۷۵۹۵3(5) 64.15(3) min β- 249Bk ۱/۲(+)
249mCm 48.758(17) keV ۲۳ µs (۷/۲+)
250Cm 96 154 ۲۵۰٫۰۷۸۳۵7(12) 8,300# a SF (80%)[n ۵] (various) ۰+
α (۱۱٪) 246Pu
β- (9%) 250Bk
251Cm 96 155 ۲۵۱٫۰۸۲۲۸5(24) 16.8(2) min β- 251Bk (۱/۲+)
252Cm 96 156 ۲۵۲٫۰۸۴۸7(32)# <1 d β- 252Bk ۰+
 1. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ Most common isotopes
 4. Heaviest known nuclide to undergo cluster decay
 5. Lightest nuclide to undergo شکافت خود به خود as the main decay mode

منابعویرایش