ایستگاه راه‌آهن اراک

ایستگاه راه‌آهن اراک یک ایستگاه راه‌آهن در شهر اراک، ایران است. این ایستگاه در تاریخ سوم شهریور ۱۳۱۷ به‌عنوان جزئی از راه‌آهن سراسری ایران افتتاح شده‌است.

ایستگاه راه‌آهن اراک
مکاناراک، استان مرکزی
ایران
مالکوزارت راه و شهرسازی
گردانندهراه‌آهن ایران
سکوها۲
خطوط آهن۲
دیگر اطلاعات
محدودهراه‌آهن اراک
تاریخچه
بازشده۳ شهریور ۱۳۱۷
Map

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش